Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa maakultuuri büroo - EAA.2059
Livländisches Büro für Landeskultur.
Лифляндское бюро земельных улучшений

Ajalugu

*Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi kultuurtehnilise osakonna baasil alustas
01.10.1897 tegevust Liivi- ja Eestimaa maakultuuri büroo, mis kujunes sotsieteedi üheks
suuremaks ja aktiivsemaks allüksuseks. 01.01.1901 loodi selle filiaalidena Eestimaa osakond e Tallinna büroo, Põhja-Liivimaa osakond ehk Tartu büroo ja Lõuna-Liivimaa osakond e Riia
büroo. 1910. a alustas Eestimaa osakond tegevust iseseisvana, alludes vormiliselt *Eestimaa
Maakrediitseltsile. Mõlemad Liivimaa maakultuuri bürood töötasid edasi omaette asutustena.
Maakultuuri büroo arenes mitmekülgseks uurimisinstituudiks mitme tehnilise ja
uurimisallüksusega (katsejaam, piirkondlikud filiaalid Tallinnas, Tartus ja Riias, teedeehituse,
maamõõdu-, taimekasvatuse, metsanduse, metsakasutuse ja -töötlemise osakond jm).
Kultuurtehnikute tegevus ei piirdunud ainult Eesti- ja Liivimaa kubermanguga, vaid projekte
koostati ka teistes Vene riigi kubermangudes. Büroo tööd suunas valitsusnõukogu, nõuandva organina tegutses 1900. a-st tehniline nõukogu (1910. a-st Balti tehniline nõukogu).
Maakultuuri büroo tegeles melioratsiooni, maaharimise, kultuurheinamaade ja metsandusega,
uuris jõgede reguleerimist ja järvede veeseisu, projekteeris teid ja sildu, kogus ja
töötles mitmesugust statistilist materjali. Büroole allusid ka Liivimaa meteoroloogiajaamad.
Katsejaam tegi pinnase-, külvise-, väetiste, turba ja põllumajandussaaduste analüüse.
Maakultuuribüroo eestvedamisel asutati esimesed maaparandusühistud e veeühingud,
1912. a rajati Tartus Maaparandus- ja sookultuurimuuseum. Väljaanne: Mitteilungen des
Liv-estländischen Bureau für Landeskultur (1903–1913).
Tegevus vaibus 1921. a.

Materjal

Valitsusnõukogu protokollid ja aruanded (1894–1918).
Tehnilise nõukogu protokollid ja aruanded (1900–1914).
Kultuurtehnika osakond: toimik veeseaduse kohta (1897–1902); põllumajandus- ja riigivarade ministeeriumi hüdroloogiakomitee protokoll (1905); toimikud maakultuuribüroo
ja selle allüksuste asjaajamiskorra ja ülesannete kohta (1897–1902); instrumentide
kasutusjuhendid (1897–1911); töötariifid (1898–1914); seadused ja juhendid melioratsioonitööde ja maamõõtmise kohta; eeskirjad maaparanduslaenu kohta; maakultuuribüroo pensionistatuut (1902) ja hoiufondi eeskirjad (1910); kaartide ja plaanide signatuurtabelid; maakultuuribüroo ja selle allüksuste tegevusaruanded (1898–1918); melioratsiooni-statistilised aruanded; statistilised materjalid melioratsioonitööde kohta (1898–1917); ülevaade maaparanduslaenu abil tehtud töödest (1903–1904); väljavõtted ajakirjandusest, artiklid, ettekanded ja nende algmaterjalid, seisukohavõtud,ajaleheväljelõiked põllumajanduse ja maaparanduse kohta; lepingud (1899–1918); melioratsioonitoimikud (1848–1921); maaparanduslaenutoimikud (1900–1914); toimikud ja kirjavahetus maksureformi, ekskursioonide, näituste, maaparandus- ja kaardistustööde ning veeteede, jõgede ja järvede reguleerimise kohta; plaanid, kaardid ja nende registrid (sh Mellini kaardid 1793, Rückeri Liivimaa spetsiaalkaart 1839, hüpsomeetrilised kaardid 1876, 1886,); loodimis- ja profiilkaardid; ilmavaatlustoimikud (1884–1918); P. R. Wöldike materjalid (1897–1905); kirjavahetus (1894–1920); teenistuslehed (1903–1913); ametitunnistused (1900–1920); personaalraamat (1897–1917); kopeerraamatud (1897–1917); lauaregistrid
(1897–1918); bilansid (1902–1907) ja raamatupidamisraamatud (1897–1920);
inventariraamatud (1902–1910, 1914); mitmesugused nimistud; raamatukogu kataloog;
fotod (1904); näituse diplom; templid ja pitsatid; trükised.
Põhja-Liivimaa filiaal Tartus (1901–1919): kopeerraamatud ja lauaregister; bilansid ja raamatupidamisraamatud.
Lõuna-Liivimaa filiaal Riias (1901–1918): raamatupidamisraamatud.
Katsejaam (1880–1915): aruanded, protokollid, juhendid, töötariifid, kultuurtehnikute instruktsioon, põllumajandusseltside ja õppeasutuste põhikirjad ja kodukorrad; kontrollraamatud, kirjavahetus ja toimikud analüüside kohta, kopeerraamatud; registratuurraamatud, loendid, arveraamatud, trükised.
Maamõõduosakond (1806–1920): maamõõdutoimikud, kaardid, plaanid, kirjavahetus ja
toimikud maamõõtmise ja hindamise ja maksureformi kohta, tehtud tööde nimekiri,
lauaregistrid, raamatupidamisraamatud.
Tee-ehitusosakond (1866–1920): juhendid; kirjavahetus ja toimikud teede, sildade ja raudteede projekteerimise, ehitamise ja hindamise ning kanalisatsiooni ehitamise kohta;
teede ja tänavate joonised, plaanid, profiilkaardid ja kaardid, tabelid; kopeerraamat;
sissetulnud ja väljaläinud kirjade register; kuluarvestused; raamatupidamisraamatud.
Metsandusosakond (1870–1919): juhendid; metsade kaardid ja kirjeldused; toimikud ja kirjavahetus osakonna töö, metsade hindamise, müügi ja majandamise, Balti Metsandusseltsi ning metsadele tekitatud sõjakahjude hindamise kohta; märkmeraamatud; toimikute nimistu; raamatupidamisraamatud ja -dokumendid.
Metsakasutusosakond (1909–1913): juhendid; kirjavahetus.
Hoiukassa (1908–1925): protokollid; aruanded; liikmete nimekirjad; toimikud ja kirjavahetus
hoiukassa töö kohta; raamatupidamisraamatud.

Kirjandus

Elise Ibius. Eesti NSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi fondist nr 2059 (Liivimaa Maakultuuri
Büroo). — Eesti NSV TA Toimetised. Bioloogiline seeria. 1957, nr 2, lk 188–192.
Ajalooradadel melioratsiooni jälgi otsimas: 85 aastat Tartu Ülikooli Põllumajandusteaduskonna
kultuurtehnika ja geodeesia õppetooli asutamisest (1922. a.), 110 aastat Liivi- ja
Eestimaa Maakultuuri Büroo asutamisest (1897. a.). Koostanud Anto Juske ja Toomas
Timmusk. Tallinn, Tartu: Infotrükk, 2007.