Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Balti Konstitutsioonilise Partei Tartu osakond - EAA.2302
Dorpater Ortsgruppe der Baltischen Konstitutionellen Partei in Livland
Юрьевская группа Балтийской конституционной партии

Ajalugu

Baltisaksa aadli ja linnakodanluse partei.
Keisri 17.10.1905 manifest „Riigikorra täiustamisest“ lubas Vene keisririigis luua
erakondi. Balti Konstitutsiooniline Partei (BKP) asutati 27.10.1905 Riias. Suuremad piirkondlikud organisatsioonid asutati Riias ja Tartus. Tartu osakonna asutamise ettevalmistuskoosolek toimus 26.10.1905, asutamistoimkond (Komitee) valiti 28.10.1905.
13.11.1905 toimus Tartu osakonna asutamiskoosolek, kus kiideti heaks BKP programmilised seisukohad. 21.01.1906 toimus esimene üldkoosolek. 14.04.1906 toimunud üldkoosolekul valiti senise komitee asemele 21-liikmeline komisjon (Ausschuss). 29.10.1906 toimunud üldkoosolekul kinnitati partei programm ja kodukord. Tartu osakond aktsepteeris BKP põhidokumente, kuid alusdokumendid erinesid pisut BKP põhikirjast ja programmilised nõudmised olid detailsemalt välja töötatud. Programm sarnanes konstitutsioonilist monarhiat pooldanud Venemaa 17. Oktoobri Liidu omaga. Eesmärgiks seati Balti kubermangude omavalitsusliku staatuse kindlustamine.
BKP Tartu osakond kuulus BKP koosseisus nelja baltisaksa partei tegevust koordineerinud Balti Konstitutsiooniliste Parteide Liitu.

Materjal

Programmid, kodukord ja selle kavand, tegevusülevaade (1906–1912); Balti Konstitutsiooniliste Parteide Liidu ja Eesti Konstitutsioonilise Partei põhikirjad, kodukorrad, programmid ja valimisüleskutse; BKP ja selle Tartu osakonna, Kuramaa Monarhistlik-Konstitutsioonilise Partei ja Eesti Rahvameelse Eduerakonna üleskutsed ja nende mustandid (1905–1906); kirjavahetus (1905–1914, 1916); Tartu osakonna programmilised seisukohad ja G. von Strycki kiri sotsiaalseadusandlusest Saksamaal (1905, 1906, 1909, 1910); toimikud Tartu osakonna asutamise (1905), BKP tegevuse ja Balti Konstitutsiooniliste Parteide Liidu asutamise (1906–1909) ning 17. Oktoobri Liidu kohta (1906, 1909–1914); Tartu osakonna komitee ja üldkoosoleku protokollid (1905–1913); fragment dokumendist Tartu kodanikukaitse kohta (1905), arveraamat (1906–1912); kassaaruanne (1905–1906); BKP 1906–1908. a aastaaruanded; Eesti Sotsiaaldemokraatliku Töölispartei (ESDTP) programmi visand ja ülevaade ESDTP revolutsioonilisest tegevusest (1906); Akadeemilise Liidu Tartu grupi otsused (14.12.1905); trükised (1892, 1898, 1905–1907, 1911–1914, 1917); ajaleheväljalõiked (1905–1914, 1916, 1923).

Seonduv aines

EAA 5249 — *Liivimaa Saksa Selts, 34 s, 1906–1914.

Seadused

Programm der Dorpater Ortsgruppe der Baltischen Konstitutionellen Partei. Dorpat 1906.