Fondiloend

Peeter Põllu mälestamise komitee - EAA.2103

Ajalugu

Haridustegelase Peeter Põllu (12.07.1878–01.09.1930) mälestuse ja tegevuse jäädvustamisega tegelenud ühing.
Komitee ülesanne oli püstitada Tartusse Toomemäele Peeter Põllu mälestussammas,
korrastada tema matmispaik ning anda trükis välja tema elulugu ja tööd.
Komitee valiti 11.03.1938, põhikirja kinnitas 14.06.1938 siseminister. Liikmeks võisid
astuda kõik huvilised isikud.
Komitee juhtorganid olid üldkoosolek, juhatus, toimkonnad ja revisjonikomisjon.
Sissetulekud saadi liikmemaksudest, mitmesugustest toetustest ja pärandustest ning
komitee ürituste tuludest.
1939. a mais kuulutati välja Peeter Põllu ausamba konkurss ning korraldati korjandus,
kuid mälestussammast püstitada ei jõutud.
Peeter Põllu mälestamise komitee tegevus lõpetati ENSV Rahvakomissaride Nõukogu
09.10.1940 poliitharidustöö korraldamise määruse alusel, mille kohaselt tuli likvideerida
kõik enne ENSV konstitutsiooni jõustumist asutatud vabahariduslikud seltsid ja ühingud.

Materjal

Põhikiri (1938), kirjavahetus (1939-1940), hauasamba kavandid (1940), korjanduslehed (1940), lauajuhend (1938-1940).

Seadused

Eesti NSV Teataja 1940, 24, 270.
EAA 2103-1-1. Peeter Põllu mälestamise komitee põhikiri. 1938. [Masinkiri].