Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa Konsistoriaalringkonna Köstrite Vastastikuse Abistamise Kassa - EAA.3288
Kasse zur gegenseitiger Unterstützung der Küster des Ehstländischen Konsistorialbezirks
Касса взаимного вспоможения кистеров Эстляндского консисториального округа
Eestimaa Köstrite Leskede ja Orbude Abistamise Kassa

Ajalugu

Eestimaa konsistoriaalringkonna köstrite leskede ja orbude toetamiseks loodud kassa.
Kassa asutati 1843. a Viru-Nigula pastori Gustav Hasselblatti eestvõttel Eestimaa Köstrite Leskede ja Orbude Abistamise Kassa nime all.
Liikmeteks võisid olla kõikide Eestimaa konsistooriumi juhtimise alla kuulunud koguduste köstrid.
Kassa sissetulekud laekusid sisseastumis- ja liikmemaksudest, annetustest ja pangaprotsentidest.
Vanaduse või haiguse tõttu teenistusest lahkuma pidanud köstrid vabastati
liikmemaksust.
Kassa asjaajamise eest vastutas valitseja (Verwalter), asjaajamist kontrollisid Eestimaa konsistooriumi poolt nimetatud revidendid.
Vastavalt 03.10.1903 siseministri kinnitatud uuele põhikirjale juhtis kassa tegevust
kolmeliikmeline juhatus — kaks pastorit ja üks köster —, kelle määras ametisse Eestimaa konistoorium. Kassa uueks nimeks sai Eestimaa Konsistoriaalringkonna Köstrite Vastastikuse Abistamise Kassa.
Kassa oli siseministeeriumi alluvuses.
Tegevuse lõpetamise kohta täpsed andmed puuduvad, arvatavasti lõpetas tegevuse
I maailmasõja ajal.

Materjal

Põhikirjad (1850?–1904); ringkirjad (1864–1868); kassa aruanne koos liikmete, leskede ja orbude nimekirjaga (1843–1874); rahalised aruanded (1894–1897); köstrite sünni- ja töötõendid (1843–1876); tõendid köstrite perekonnaliikmete kohta (1848–1879); köstrite ja nende abikaasade surmateatised (1867–1877); kirjavahetus Eestimaa Evangeeliumi Luteriusu Konsistooriumi, pastorite jt-ga liikmeksastumise jt küsimustes; kassaraamat ühes liikmete, leskede, orbude ja kassas leiduvate väärtpaberite nimekirjadega (1863–1900).

Seonduv aines

EAA 1204-1-40. Vorlage über die Wittwen-Waisen-Unterstützungskasse für Küster Ehstlands. [Käsikiri].

Seadused

Statuten der Wittwen-, Waisen- und Unterstützungs-Casse für Küster Ehstlands. [1860?].
Устав кассы взаимнаго вспоможения кистеров Эстляндскoго консисториальнoго
округа = Statut der Casse zur gegenseitigen Unterstützung der Küster des Estländischen Consistorialbezirks. Ревель: Миквиц, 1904.