Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa Maapastorite Leskede ja Vaeslaste Abiandmise Kassa - EAA.3140
Estländische alten Landprediger Witwen- und Waisenkasse
Касса оказания помощи вдовам и сиротам эстляндских престарелых пасторов

Ajalugu

Kassa ülesandeks oli maksta toetusi ordineeritud pastorite leskedele, alaealistele lastele ja pastorite üksikuks jäänud tütardele.
Täpne asutamisaeg teadmata. Kõige varasemad teated kassa tegevuse kohta on 1733.
a-st.
23.01.1781 võeti vastu uus, täiendatud ja parandatud põhikiri.
Liikmeteks võisid olla ainult maapastorid. Iga liikmeksastuja pidi maksma 2 riigitaalrit.
Hilisemast kassaraamatust selgub, et kassa põhikapitali moodustasid protsendid väärtpabereilt, pangahoiustelt ja kinnisvaralt. Lisandusid annetused ka üksikutelt pastoritelt. Leskedele hakati toetust maksma armuaasta (Gnadenjahr) lõppedes.
Registreeriti 25.11.1919 Tallinna-Haapsalu rahukogus Eestimaa Õpetajate Leskede ja
Vaeslaste Abiandmise Kassa nime all.
Kassa rahaliste vahendite hoiustamist ja väljamakseid revideeris EELK Konsistooriumi
komisjon, mille esimeheks oli konsistooriumi sekretär ja liikmeiks üks pastor igast maakonnast (Harju-, Viru-, Järva- ja Läänemaa). Viimane toetus määrati 1921. a. Kassa likvideeriti 11.06.1923. Selle kapitalid anti pärast likvideerimissummade väljamaksmist Eestimaa Evangeeliumi-Luteriusu Õpetajate Seltsile.

Materjal

Kassa revisjonikomisjoni protokollid (1853—1923). Surnud pastorite nimekiri (ordineerimis- ja surmaaastad), nende leskedele ja lastele toetuse määramise aasta. Lisaandmeina on nimekirja kantud leskede nimed koos neiupõlvenimega, laste nimed ja sünniajad (1772—1921). Toetuse saajate nimekirjad koos toetuse suurusega (1900—1922). Kassaraamat (1899—1922).

Seonduv aines

EELK Konsistooriumi arhiiv — Eestimaa Maapastorite Leskede ja Orbude Kassa, 1770–
1917.
TLA 872 — Eestimaa Vanade Maapastorite Leskedekassa, 7 s, 1738–1900.
ERA 14-9-691. Tallinna-Haapsalu rahukogu akt Eestimaa Õpetajate Leskede ja Vaestelaste Abiandmise Kassa registreerimise kohta, 1919–1922.

Seadused

RT 1920, 39/40.
Da dem ganzen Venerando Ministerio mehrmahlen einleuchtend geworden, dass so wohl in den alten Gesetzen, als nachmaligen vielfachen Abmachungen bey dem löblichen Landprediger Wittwen-Fiscus ... [Eestimaa vanade maakirikuõpetajate leskede kassa põhikiri. Reval 1781].