Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa Evangeeliumi Luteriusu Maapastorite Emeritaalkassa (pajukikassa) - EAA.2085
Ministerialkasse der Evangelisch-Luterischen Landprediger Estlands
Эстляндская министериальная касса ев.-лютеранских пасторов

Ajalugu

Teenistusest lahkunud maapastorite toetamiseks loodud kassa.
Eestimaa maapastorite emeritaalkassa moodustati Eestimaa Luteriusu Konsistooriumi konvendi 18.01.1770 otsusega. Kassa loomise eesmärgiks oli koguda raha nende pastorite toetuseks, kes ei saanud oma teenistust jätkata vanuse ja haiguse tõttu või muil mõjuvail põhjustel. Teiseks eesmärgiks oli muretseda toole sinodi koosolekute jaoks.
Rahalised vahendid kogunesid iga-aastastest sissemaksudest ja annetustest ning
laekunud summade investeerimisest. 1770. a tuli maksta 1–3 rubla vastavalt kihelkonna adramaa suurusele. Lisaks sellele maksis iga pastor toolide muretsemiseks 150 kopikat nn tooliraha (Stuhlgeld). Hilisematel aastatel teenisid laekunud summad protsente pangakapitalilt, väärtpaberitelt jm-lt, millele lisandusid liikmemaksud ja toolirahad. Iga liige pidi vähemalt 15 a aastamaksu maksma. Väljamakseid tehti kassa üldkoosolekute protokollide alusel. Kassa asus Tallinnas.
Juhtorganid olid peakoosolek ja kassa valitsus, mis koosnes ühest eestseisjast (provisor) ja kahest abist (comprovisor).
Kassa liikmeteks võisid olla ainult Eestimaa kirikuõpetajad ja abiõpetajad. Iga Eestimaa ordineeritud õpetaja oli eo ipso emeritaalkassa liige. Toetust oli õigus saada igal emeriteeritud Eestimaa õpetajal hoolimata ametis oldud aja pikkusest.
16.12.1919 registreeris põhikirja Tallinna-Haapsalu rahukogu. Kassa liikmeskonna
moodustasid saksa praostkonda kuuluvate koguduste õpetajad.
1934. a muudeti „Kooperatiivühingute ja nende liitude seaduse“ alusel kassa põhikirja.
1936. a oli kassal 26 liiget ja 6 abisaajat. Viimastel tegutsemisaastatel vastutas kassa eest Juuru õpetaja Christfried Brasche. 25.07.1938 toimunud peakoosolekul arutati kassa likvideerimist, valiti vastav komisjon, kuid likvideerimisotsust vastu ei võetud.
1939. a lahkusid paljud kassa liikmed, sh ka juhatuse liikmed, ümberasumise käigus
Saksamaale ja kassa tegevus soikus lõplikult. Täpne likvideerimisaeg teadmata.

Materjal

Põhikiri ja põhikirja parandused (1782, 1846, 1848, 1891). Protokollid (1782—1938). Aasta rahaliste seisude ülevaated (1876—1938) ja rahalised aruanded (1909—1932). Liikmete nimekirjad (1845—1919). Kirjavahetus kassa registreerimise ja rahalistes küsimustes (1924—1934). Sissetulnud ja väljaläinud kirjade kopeerraamat (1846—1868). Kassa- ja kapitalide raamatud (1770—1939).

Seonduv aines

ERA 14-9-683. Eestimaa Evangeliumi Lutheruse Usu Õpetajate Emeritaalkassa, 1919–1939.

Seadused

Statut der Ministerial-Casse der Evangelisch-Lutherischen Land-Prediger Ehstlands. [Reval 1848].