Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa Evangeeliumi Luteriusu Õpetajate Leskede ja Vaeslaste Abiandmise Selts - EAA.2084
Privatverein der Estländischer Prediger zum Besten derer Wittwen und Waisen
Касса вдов и сирот эстляндских ев.-лютеранских пасторов

Ajalugu

Kassa asutas piiskop Joachim Jhering 1649. a algul. Selle valitsemisega tegeles algselt neljaliikmeline komisjon. Pärast 1657. aastat kassa tegevus soikus. 1679. a uuendas põhikirja piiskop Jacob Helwig. Uuendatud põhikirjale kirjutas alla 30 pastorit.
Komisjon kehtestas kassast toetuse saamise taotlejaile järgmised tingimused: lesk pidi olema olnud kiriklikus abielus; orvud pidid olema sündinud pühitsetud abielust; pastor pidi olema varem taotlenud linnakodaniku õigust, ostnud maja Tallinnas või kusagil maal ja maksnud leskedekassasse 50 riigitaalrit.
Peale vaimulike võeti liikmeks ka teisi, nagu orelimängija, konsistooriumi notar jt. Lisaks
liikmemaksudele võeti vastu ka annetusi. Laekunud summad paigutati teenima protsente.
Toetusi pastorite leskedele ja vaeslastele maksti kassakomisjoni juhtkonna protokolli
alusel pärast vajalike surma- ja sünnitähtede esitamist. Summa suuruse määras kassa juhtkond.
16.12.1919 registreeriti kassa Tallinna-Haapsalu rahukogus.
1938. a muudeti vastavalt „Kooperatiivühingute ja nende liitude seadusele“ põhikirja,
seltsi nimeks sai Eestimaa Evangeeliumi Luteruse Usu Õpetajate, Leskede ja Vaestelaste Abiandmise Selts. Uue põhikirja registreeris siseminister 10.12.1938.
1939. a lahkus palju liikmeid ümberasumise käigus Saksamaale, seltsi likvideerimine
siiski päevakorda ei tõusnud. 1939. a oli seltsil üheksa liiget.
Vastavalt Eesti NSV rahanduse rahvakomissari 25.11.1940 otsusele selts likvideeriti.
Selle vara anti üle sotsiaalkindlustuse rahvakomissariaadile.
1943. a üritati kassa tegevuseks luba saada Tallinna prefektilt, kuid andmed tegutsemisloa saamise kohta puuduvad.

Materjal

Kassa juhatuse protokollid (1686—1693, 1696—1700, 1824, 1826, 1829—1831, 1842) ja revisjonikomisjoni protokollid ning ettekanded kassa seisukorra kohta (1844). Elavate ja surnud liikmete ning toetuste saajate nimekirjad (1643—1657, 1805—1873, 1924—1931). Kirjavahetus toetuste taotlemise, liikmete osamaksude ja rahalise arvelduse küsimustes (1806—1932). Kirikutähed (1843—1873). Tegevuse aruanne (1649), rahalised aruanded (1649—1657, 1660, 1679—1686, 1878—1923). Kapitalide, kassa ja väljamakstud toetuste raamatud (1643—1919). Liikmete reskontrod (1678—1771). Deebitoride raamatud (1686—1769, 1805—1924).

Seonduv aines

EAA 1187-1-164. Eestimaa Õpetajate Leskede ja Vaestelaste Abiandmise Kassa, 1943–1944.
ERA 14-9-684. Eestimaa Evangeeliumi Luteruse Usu Õpetajate Leskede ja Vaestelaste
Abiandmise Kassa, 1919–1940.

Seadused

RTL 1939, 4.
Eesti NSV Teataja Lisa 1941, 12.