Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Aastased keskkooliõpetajate ettevalmistuskursused Tartu ülikooli juures - EAA.2086
Одногодичные педагогические курсы в городе Юрьеве для подготовки учителей и учительниц средних учебных заведений

Ajalugu

Üheaastased keskkooliõpetajaid ettevalmistavad kursused ülikoolide juures.
Asutamise aluseks oli keiser Nikolai II poolt 03.06.1911 allkirjastatud seadus ajutiste üheaastaste ning lühiajaliste keskastme õppeasutuste õpetajate ja õpetajannade ettevalmistamise kursustest. Kursused avati ülikoolilinnades ja linnades, kus oli muid kõrgemaid õppeasutusi. Nende läbiviimise kord määratleti täpsemalt Venemaa haridusministri kinnitatud eeskirjadega. Eesti ala hõlmavad ettevalmistuskursused tegutsesid Tartu ülikooli juures. Järelevalvet teostas *Riia õpperingkonna kuraator.
22.09.1911 kinnitati Tartu kursuste põhikiri, õppetöö algas samal sügisel neljas osakonnas: 1) vene keele ja kirjanduse, 2) matemaatika, füüsika ja kosmograafia, 3) vene ja üldajaloo ja 4) loodusloo ja geograafia osakonnas. Õppetööd organiseerisid osakondade pedagoogilised komisjonid ja kursuste korraldav komisjon. Kursuste juhataja määrati ajaloo-keeleteaduskonna või füüsika-matemaatikateaduskonna korraliste professorite hulgast *õpperingkonna kuraatori valikul.
01.05.1912 jõustus pedagoogikakursuste normaalpõhikiri, Tartu kursused võisid edasi töötada oma põhikirja alusel. Kursustele võeti ülikooli lõpetanuid või ülikoolis viimaseid semestreid õppivaid üliõpilasi. Kursused lõppesid lõpueksamitega, õpetaja kutse omistati lõpetanutele pärast edukat aastast töötamist koolis (nn prooviaasta).
Kursused lõpetasid töö 1915. a.

Materjal

Seadused ja eeskirjad üheaastaste pedagoogiliste kursuste loomiseks (1911), kursustele vastuvõtu tingimused (1911), ringkirjad (1911—1914), tegevusaruanded (1911—1915), kirjavahetus (1911—1915), kirjavahetuse register (1911—1915), arveraamatud ja -dokumendid (1913).

Seadused

EAA 402—7—832. — Закон о временном учреждении одногодичных курсов для подготовления учителей и учительниц средних учебных заведений.
EAA 402—10—360, l. 178—182. — Правила курсов для подготовления учителей и учительниц средних учебных заведений Рижского Учебного Округа.

Kirjandus

Tartu Ülikooli ajalugu 1632-1982. 2. [köide], 1798-1918. Koost Karl Siilivask. Tallinn: Valgus, 1982, lk 322—323.
Väino Sirk. Keskkooliõpetajate pedagoogilised ettevalmistuskursused. — Haridusinstitutsioonid Eestis keskajast kuni 1917. aastani. Koost Allan Liim. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 1999, lk 194—197.
V. Sirk. Üheaastased keskkooliõpetajate ettevalmistuskursused Tartu Ülikooli juures. — Nõukogude Kool 1972, nr 1, lk 71—75.