Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu õpetajate seminari vilistlaskogu - EAA.2292

Ajalugu

Seminari lõpetanute poolt loodud ühiste huvidega juriidilise isiku staatuses organisatsioon, mille eesmärgiks oli seminari edasisele arengule ning kooli lõpetanute vahel sidemete säilitamisele ja nende töisele tegevusele kaasaaitamine.
Põhikiri registreeriti 23.02.1924. Vilistlaskogu toetas majanduslikult halvemas olukorras olevaid õpilasi, aitas üleval pidada kooli materiaal-tehnilist baasi, leida kvalifitseeritud õppejõudusid, korraldas mitmesuguseid üritusi, andis välja ja levitas kirjanduslikke materjale jne. Liikmeskonna moodustasid au-, tegev- ja toetajaliikmed. Rahalised vahendid saadi liikmemaksudest, vilistlaskogu poolt korraldatud ürituste tuludest ja annetustest.
Vilistlaskogu kõrgeimaks organiks oli üldkoosolek. Nende toimumise vaheajal otsustas jooksvate küsimuste lahendamist ning täitis üldkoosoleku otsuseid viieliikmeline juhatus. Vilistlaskogu majandustegevust kontrollis revisjonikomisjon.
Vilistlaskogu likvideeriti Hariduse Rahvakomissariaadi määrusega 1940. a novembris, varandus anti ENSV Hariduse Rahvakomissariaadi 21.11.1940 otsusega üle Tartu õpetajate seminarile.

Materjal

Põhikiri ja tegevuse ülevaade (1929), lendude ja lõpetanute fotod (1887—1929), elulood, mälestused, isiklikud dokumendid (1927—1929), fotod õpilaste isetegevuse alalt (1921—1922), juubelinäituse väljapanekutest (1928), seminari majade ja ruumide fotod (1929).

Seadused

EAA 2292—1—1. — Tartu Õpetajate Seminari Vilistlaskogu põhikiri [dateerimata].