Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu Keiserliku Ülikooli koolikomisjon - EAA.403
Schulkommission der Kaiserlichen Universität zu Dorpat
Школьная комиссия императорского Дерптского Университета
Tartu Ülikooli koolikomisjon

Ajalugu

Kollektiivne organ ülikoolidele alluvate koolide juhtimiseks.
01.04.1803 valis Tartu ülikooli nõukogu seitsmeliikmelise koolikomisjoni, kuhu kuulusid rektor ja kuus korralist professorit. Sellises koosseisus töötati 1820. a koolimäärustiku kehtestamiseni.
21.03.1804 kinnitas tsaar määrused Tartu Keiserlikule Ülikoolile tema ringkonna koolide järelevalve kohta, millega nähti ette koolide revideerimine kaks korda aastas. Kubermangude koolidedirektorid ja maakondade inspektorid edastasid andmed koolide õppetöö ja majandusliku külje kohta koolikomisjonile, kes omakorda andis aru Tartu *õpperingkonna kuraatorile.
04.06.1820 kinnitati uus Tartu Keiserlikule Ülikoolile alluvate õppeasutuste põhimäärus. Koolide haldamine jäi peajoontes endiseks, muutus koolikomisjoni koosseis: rektor ja viis korralist professorit, kellest neli olid nn kohalikud referendid õpperingkonda kuuluva nelja direktoraadi jaoks ja viies nn üldreferent. Koolikomisjon pidas iga nädal korralise koosoleku, vajadusel pöördus juhendite saamiseks ülikooli nõukogu poole.
Koolikomisjoni ülesanded olid: õppetööd reguleerivate eeskirjade ja juhendite ning õppeplaanide ja programmide väljatöötamine, õpikute jm õppematerjali koostamise ja väljaandmise organiseerimine; iga-aastase aruande koostamine ja selle esitamine ülikooli nõukogu kaudu kuraatorile; erakoolide asutamistaotluste läbivaatamine; koolide visiteerimine ja ülikooli nõukogu teavitamine tulemustest; koolide majandusliku külje eest hoolitsemine, koolimajade plaanide kinnitamine; õpetajate ametisse määramise, ametist vabastamise ja neile puhkuse andmise küsimustega tegelemine.
Koolikomisjon allus ülikooli nõukogu kaudu *Tartu õpperingkonna kuraatorile. Koolikomisjonile allusid kubermangude *koolidedirektorid.
Tartu Keiserliku Ülikooli koolikomisjon likvideeriti 25.06.1835 kinnitatud õpperingkondade põhimäärusega, mis rakendus Tartu õpperingkonnas 1837. a. Komisjoni funktsioonid läksid üle kuraatori nõukogule.

Materjal

Tartu õpperingkonna kuraatori ja Tartu ülikooli nõukogu eeskirjad ja korraldused, õppeasutuste statuudid ja reglemendid, instruktsioonid koolidirektoritele ja -inspektoritele (1803—1837).
Aruanded õppeasutuste kohta (1803—1833), sh visiteerimisaruanded (1805—1820, 1833).
Koolikomisjoni protokollid (1810—1832).
Väljavõtted protokollidest, kirjavahetus ja toimikud koolide rajamise, ümberkorraldamise, õppetöö, õppevahendite, koolide revideerimise, õpilaste, õppemaksu, kooliruumide, inventari, koolimajade ostu, ehituse, remondi jm majandusküsimuste (1803—1836), vaeste õpilaste abistamise (1818—1823) ja Tartu koolidedirektori arhiivi kohta (1832). Paide kreiskooli õppeplaan (1833). Eraõppeasutuste omanike ja õpetajate ning koduõpetajate nimekiri (1828).
Kooliametnike ja õpetajate teenistuslehed (1805—1844) ning kirjavahetus nende ametisse määramise, ümberpaigutamise, käitumise, puhkuste ja majandusliku olukorra kohta (1803—1837).
Registratuurraamatud (1804—1832) ja missiivid (1804—1833).
Koolikomisjoni arhiivi toimikute nimekiri (1803—1836).
Eelarved, rahalised aruanded, raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1803—1833), sh annetustest Tartu koolidele (1807—1817) ja remondirahade kohta (1817—1826).

Seonduv aines

LVVA f 6680 — Tartu ülikooli koolikomisjon, 25 s, 1764—1881.

Seadused

ПСЗ I nr 21220 (21.03.1804), nr 28303 (04.06.1820), ПСЗ II nr 9883 (20.01.1837).

Kirjandus

Teatmestu
Aine-, koha- ja isikunimede register.

Eesti kooli ajalugu: neljas köites: kaugemast minevikust tänapäevani. 1. kd, 13. sajandist 1860. aastateni. Toim Endel Laul. Tallinn: Valgus, 1989.
Elmar Ernits. Koolide juhtimis- ja järelvalveasutuste dokumentaalmaterjalid Eesti NSV Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis. — Nõukogude Kool 1972, nr 3, lk 257—259.
Elmar Ernits. Ülikooli koolikomisjon. — Haridusinstitutsioonid Eestis keskajast kuni 1917. aastani. Koost Allan Liim. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 1999, lk 57—58.
Peeter Põld. Eesti kooli ajalugu. Tartu: Akadeemiline Kooperatiiv, 1933.