Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu Puukontor - EAA.3764
Holzcomtoir zu Dorpat
Дерптская дровяная контора

Ajalugu

Tartu linna küttepuudega varustamist ja nende müüki korraldanud kontor.
Asutati 1815. a, reglemendi kinnitas kuberner 29.01.1815. Kontori tegevust juhtis direktoorium, kuhu kuulusid linna politseimeister, Tartu sillakohtunik ja fiskaal. Direktoorium valis igal aastal linnakodanike seast kolm kaasistujat, kellest ükski ei tohtinud tegeleda puude müügiga. Puude ladustamiseks kohustus linn kontorile andma kolm platsi, üks neist oli senine puude ladustamise plats botaanikaaia lähedal, teised rajati üks ühele, teine teisele Emajõe kaldale. Platsid ümbritseti taraga ja iga platsi valvas puudevaht (Holzwacht). Puude hind tuli igal aastal enne septembrit linnarahvale teatavaks teha.
22.05.1835 kinnitati uus reglement, puuvahtide arv tõusis neljani, ametisse võeti
inspektor.
Tegevusaruanded tuli esitada kubermanguvalitsusele.
14.04.1842 kinnitatud reglemendi põhjal suurenes direktooriumi koosseis, sinna kuulus
kaks direktorit (linna kommertsbürgermeister ja üks raeliige), kaks kaasistujat (suur- ja
väikegildi oldermann) ja kaks lihtliiget (üks suur- ja teine väikegildist). Lisaks neile olid
ametis inspektor, neli puudevahti ning raamatupidaja ülesandeid täitev sekretär, kelle
kinnitas ametisse raad.
Tegevuse täpne lõpetamise aeg teadmata.

Materjal

Põhikirjad (1815, 1835); protokoll-žurnaalid (1840–1882); statistilised ja tabelaruanded
(1819–1888); hinnakirjad (1842–1852); lepingud puude saatmise kohta (1815–1830,
1857–1870); puuhoovi rendilepingud (1868–1870); obligatsioonid (1817–1819, 1833,
1871–1877); kirjavahetus puukontori tegevuse kohta (1815–1887); missiivid (1840–1852); lauaregister (1840–1844); aktsionäride nimekiri (1815); kassaraamatud (1815–1888); reskontrod (1824–1888); laoraamatud (1840–1872); Sootaga metsast sisse- ja väljaveetava küttematerjali raamatud (1834–1864); küttepuude jaotamise nimekirjad (1858–1864); kassadokumendid puude müügi kohta (1815–1864); kviitungiraamatud (1847–1869); tellimuste raamatud (1815–1844); kulude raamatud (1834–1869).

Seonduv aines

EAA 995-1-1878. Akte betreffend das Holzkontor, 1806–1863.
EAA 995-1-2346. Akte betreffend das Holzcomtoir, 1865–1871.

Seadused

EAA 995-1-1878, lk 14–17. Reglement für das Holz-Comtoir in Dorpat. 1815. [Käsikiri].