Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu linna gaasivabrik - EAA.3896
Dorpatsches Gaswerk
Юрьевская газовая фабрика

Ajalugu

Linnale kuulunud tööstusettevõte tehisgaasi tootmiseks.
1880. a Aleksandri tänavale rajatud gaasivabrik oli esimene linna hallatav ettevõte Tartus.
Tehase territooriumile ehitati majandushoone, retortahjud ja metallist gaasihoidla. 1880. a sügisel oli linnas 4,5 km malmgaasitorusid ja tänavatel 150 gaasilaternat. Esimene gaasilatern süüdati Tartus Raekoja platsil 01.11.1880. Tehisgaasi toodeti kivisöest ja esialgu kasutati seda ainult tänavavalgustuslaternates, hiljem ka tööstuses ja kodumajapidamistes.
1900. a oli Tartus 15 km gaasitorustikke ja 402 tänavalaternat, gaasi tarvitati ka kaupluste ja kontorite valgustamiseks. 1908–1910 gaasivabrikut laiendati. Gaasi tootmine ja tarbimine saavutas maksimumi 1913. a, mil Tartusse oli rajatud 37 km gaasitorustikku, paigaldatud 536 tänavalaternat ja gasifitseeritud 459 korterit. Vähesel määral kasutati gaasi ka tööstuses.
1909. a rajas Tartu linn elektrijaama ning gaasitarbimine vähenes märgatavalt (vt *Tartu linna elektrijaam). 1911. a moodustati linnavalitsuse juurde gaasitehase ja elektrijaama juhtimise komisjon, mis vastutas tänavate valgustuse eest. 1915. a kevadel gaasivabriku töö katkes, sest I maailmasõja tõttu polnud Saksamaalt
võimalik gaasi tootmiseks vajalikku kivisütt importida, tehas sai sõjas ka kannatada.
Tehas jätkas tööd 1918. a septembris. Suurenenud elektritarbimise tõttu vähenes 1920.
a-te algul gaasivabriku toodang, kuid uued gaasiseadmete mudelid (pliidid, kaminad, veesoojendid, triikrauad) aitasid vabrikut töös hoida kuni II maailmasõjani. 1945. a tehas taastati. Taastama hakati ka tänavagaasitorustikku ning ühendama sellega gaasilaternaid ja teisi seadmeid. 1963. a hakati Tartu gaasitehases retortgaasi asemel tootma generaator- ja vedelgaasi segu. Retortahjud demonteeriti, ehitati vedelgaasihoidla ja gaaside segamise seade,
paigaldati võimsamad generaatorid, mis tootsid gaasi puidust ja turbast. Pärast rekonstrueerimist tehase võimsus kasvas ja see lõi võimalused gaasi laiemaks tarbimiseks korterites ja kommunaalettevõtetes.
Tartu vabrik suleti 1976. a pärast Irboska-Tartu gaasitoru valmimist ja maagaasi kasutuselevõttu.

Materjal

Kommunaalmajanduse rahvakomissariaadi juhendid ja ringkirjad (1940–1941); teatelehed majandusministeeriumile (1939); tööpäevikud (1880–1881, 1885–1887) ja tööaruanded (1904–1906, 1912–1921, 1927–1930, 1932–1934, 1937, 1940–1942); kirjavahetus isikute, asutuste ja ettevõtetega (1900–1944); teenistujate nimekirjad (1929–1937) ja isikutoimikud (1902–1944); registratuurraamatud (1931–1944).
Arveraamatud ja -dokumendid: palgalehed (1908, 1918–1922, 1924, 1926–1927, 1942–1944) ja palgaarveraamatud (1931, 1936–1937, 1940), gaasi tarvitamise arveraamatud (1908–1911, 1919–1923, 1927–1931, 1942–1944), kassaraamatud (1887–1888, 1891–1995, 1931–1932), bilansiraamatud (1918–1920, 1937–1943), eelarved (1932–1933, 1935–1937, 1939–1940).

Seonduv aines

EAA 3842 — *Tartu linna elektrijaam (elektrijaama ja gaasivabriku komisjoni protokolliraamatud).
EAA V-258 — Tartu linna kommunaalettevõtete kombinaat (personalidokumendid), 959 s, 1957–1990.
EAA 2623-1-301. Дело об освещении улиц города и оборудовании газового завода,
1878-1882.
EAA 2623-1-398. Дело о приходе и расходе сумм Юрьевского газового завода, 1888–
1894.
EAA 2623-1-442. Дело о работе Юрьевского газового завода, 1894–1905.
EAA 2623-1-487. Отчёт и ведомости о приходе и расходе сумм Юрьевского городского газового завода, 1895–1901.
EAA 2623-1-557. Дело о работе газового завода, 1902–1906.
EAA 2623-1-567. Дело о назначении и увольнении директора газового завода, 1903–
1914.
EAA 2623-1-615. Дело о работе газового завода. Отчёты за 1905-1908 годы, 1907–1908.
EAA 2623-1-655. Дело о работе городского газового завода, 1908–1912.
EAA 2623-1-706. Дело о работе газового завода. Отчёты и ведомости, 1912–1914.
EAA 2623-1-762. Дело о работе Юрьевского газового завода. Отчёт и ведомости, 1915–1917.
ERA 2966 — Tartu linnavalitsus, sari Gaasivabrik, elektrijaam ja -võrgud, Ulila turbatööstus, 1918–1944.

Kirjandus

Vsevolod Generalov. Gasifitseerimise areng Eestis 1865–1995. [Tallinn]: Eesti Gaas, 1997.
Tiiu Oja. Tartu linnavalitsuse ajaloost aastail 1877–1917. — Tartu linna riikliku arhiivi 75.
aastapäevale pühendatud juubelikonverentsi materjalid. (Eesti NSV Arhiivid). Tallinn
1978.
Eesti Gaasi koduleht: http://www.gaas.ee/index.php?page=142& (18.03.2009).