Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa kubermanguvalitsuse tervishoiuosakond - EAA.31
Medizinal-Abteilung der Estländischen Gouvernementsregierung
Врачебное отделение Эстляндского губернского правления

Ajalugu

Eestimaa Tervishoiuvalitsus moodustati Meditsiinikolleegiumi ja Senati 19.01.1797 ukaasi „Meditsiiniasutuste moodustamine kubermangulinnades” alusel tervishoiu ja veterinaarse seisukorra järelevalveks.
Samal aastal anti välja „Tervishoiu põhikiri”. Tervishoiuvalitsusse kuulusid inspektor, kirurg ja akuÓöör, kelle põhiülesandeks oli järelevalve sõjaväehospidalide üle ja seejärel kogu kubermangu tervishoiu järelevalve, kohtumeditsiini korraldamine ja haigete ravimine. Ministeeriumide moodustamisega allutati kubermangude tervishoiuvalitsused kubermanguvalitsuste kaudu Siseministeeriumile. 1865. a liideti kubermangu tervishoiuvalitsus, kubermangu üldine tervisekomitee ja kubermangu rõugepanemise komitee kubermanguvalitsuse tervishoiuosakonnaks. Tervishoiuosakonna koosseisu kuulusid kubermangu tervishoiuinspektor, tema abiline, farmatseut, asjaajaja ja tema abiline. Osakonna põhiülesanneteks oli tervishoiualane järelevalve kubermangus, eelkõige epideemiate ja episootiate puhkemisel; toiduainete kõlblikkuse ja puhtuse ning nende müügi kontrollimine; apteekide revideerimine; kubermanguhaiglate ja samuti raviasutuste kontrollimine; kohtumeditsiiniline ekspertiis; isikute vaimuhaigeks tunnistamine jm. Senati 28.04.1897 ukaasiga „Siseministeeriumi alluvuses olevates kubermangudes veterinaarteenistuse korra muutmine” eraldati kubermangu tervishoiuosakonna ülesannete hulgast veterinaarne järelevalve.
Eestimaa Kubermanguvalitsuse Tervishoiuosakond likvideeriti 30.03.1917 Venemaa Ajutise Valitsuse „Eesti kubermangu administratiivasutuste ja kohalike omavalitsuste ajutine korraldus” alusel.

Materjal

Materjal
Riikliku Meditsiinikolleegiumi ukaasid (1797–1806), Senati Meditsiinidepatermangu ja Siseministeeriumi ringkirjad ning ettekirjutused (1842–1897), istungite protokollid (1797–1869), apteekide revideerimise protokollid (1851–1883), komisjoni tegevuse ja kubermangu meditsiinilise seisukorra aruanded (1829–1865, vaheaegadega), aruanded kroonuapteekide, vesiravila (1842) ja haigete arvu, sündinute ning surnute kohta (1829–1883). Apteekrite ja apteekide nimekirjad (1864–1890).
Toimikud meditsiiniteenistuse ametnike teenistuse; haiglate seisukorra, avamise ja tegevuse, sealhulgas Tallinnas asuva vaimuhaigla „Seevald” kohta (1859–1916); arstide, hambaarstide, velskrite, apteekrite, veterinaaride ja rõugepanijate; kubermangu (1811) ja maakondade (1812) rõugepanemise komiteede ja punktide (1853) avamise; talunaiste ämmaemandaiks väljaõpetamise organiseerimise (1827), Tallinnas ämmaemandate instituudi avamise projekti (1843) ja ämmaemandate kooli avamise (1855); apteekide avamise ja revideerimise (1851–1869), ravimite valmistamise, nende ja meditsiiniliste instrumentide jaotamise; nakkushaiguste ja epideemiatega (sh koolera ning tüüfusega) võitlemise (1830–1914); kubermangus esinevate haiguste kirjeldamise (1850); isikute tervisliku seisukorra kindlakstegemise ja tunnistuste väljaandmise (1865–1916); haiglate ja meresupelasutuste järelevalve korraldamise (1826–1916); Balti raudtee ehitusel töötavate tööliste meditsiinilise teenindamise organiseerimise (1869); talupoegade sõjaväeteenistuseks kõlbmatuks tunnistamise põhjuste (1864); vabrikute, tehaste, kaubandusettevõtete ja toiduainete sanitaarse seisukorra kontrollimise (1869–1917); kubermangu meditsiinilis-politseilise järelevalve (1865–1915) ja Tallinna meditsiinilis-politseilise ülevaatuse kohta (1871); kubermangus ja Tallinnas majutatud väeosade suuruse ja nende perekonnaliikmete arvu (1837–1844) jm kohta.
Laboratooriumiraamatud (1840). Rõugepanemisraamat (1821–1856). Registratuurraamatud (1798–1917). Arstide, veterinaaride, ämmaemandate jt tähestikulised registrid 1848–1853). Raamatupidamisraamatud (1823–1869). Tallinna kroonuapteegi (1812–1817) ja tervishoiuvalitsuse (1839) rahalised aruanded.
Arstide, hambaarstide, proviisorite ja velskrite isiklikud toimikud (1833–1917). Ämmaemandate kutsetunnistused (1833–1886) ja nimekirjad (1907–1917). Eestimaa kubermangu ämmaemandate fotoalbum (1902–1905).

Seadused

ПСЗ I nr 17743 (19.01.1797); ПСЗ II nr 42180 (08.06.1865); ПСЗ III nr 14004 (28.04.1897).