Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa kubermangu seltsiasjade nõukogu - EAA.44
Session für Vereinsangelegenheiten des Gouvernement Estland
Эстляндское губернское по делам об обществах и союзах присутствие

Ajalugu

Kubermanguasutus seltside ja ühingute registreerimiseks ja järelevalveks.

Eestimaa Kubermangu Seltsiasjade Nõukogu asutati 04.03.1906 senati ukaasiga kinnitatud seltside ja ühingute tegevuse ajutiste reeglite alusel seltside ja ühingute asutamise, registreerimise ning järelevalve teostamiseks. Seltsiasjade nõukogu esimeheks oli kuberner, koosseisu kuulusid rüütelkonna peamees, kroonupalati esimees, prokurör, linnapea, linnaasjade komisjoni alaline liige, vanem vabrikuinspektor ja asjaajaja. Allus Senati I departemangule.
Seltsiasjade nõukogu likvideeriti Venemaa Ajutise Valitsuse 30.03.1917. a Eestimaa kubermangu administratiiv- ja kohalike omavalitsusasutuste ajutise korralduse määruse alusel.

Materjal

Sise- ja Politseiministeeriumi ning Eestimaa kuberneri ringkirjad (1904-1917), istungite ñurnaalid (1906-1916), seltside ja ühingute aruanded (1906-1917), seltside ja ühingute põhikirjad (1862-1917), seltside ja ühingute registreerimisraamatud (1906-1918), seltside ja ühingute nimekirjad (1906-1917). Kirjavahetus seltside avamise, põhikirjade kinnitamise, tegevuse järelevalve, nende juhatuste liikmete koosseisude tegevuse ning poliitilise usaldusväärsuse, riigiametnike rahvuslikesse seltsidesse kuulumise keelamise ning seltside sulgemise kohta (1906-1917). Toimikud seltside ja ühingute asutamise, põhikirjade vastuvõtmise ja muutmise, seltside nimetuste muutumise ja tegevuse kohta (1905-1918). Registratuurraamatud (1907-1917).
Tegutsenud seltsid ja ühingud jagunesid järgmistesse gruppidesse: poliitilised parteid, seltsid ja ringid; majanduslikud, krediidi, vastastikuse kindlustamise seltsid; abistamis-, laenu- ja hoiukassad; aktsia-, ettevõtjate- ja töösturite seltsid, laevanduse ja merenduse ühingud, kooperatiivsed ühingud; põllumajandusseltsid; tööliste, teenistujate ja käsitööliste kutseühingud, tööartellid, gildid ja börsid; tarbijate- ja kaubandusühingud; meditsiini- ja veterinaarühingud; heategevad seltsid; matusekassad; teaduslikud, kultuur-hariduslikud ja spordiseltsid; rahvuslikud seltsid; karskusseltsid; vabatahtlikud tuletõrje malevad, rühmad ja seltsid; religioossed seltsid; perekondade ja suguvõsade ühingud.

Seadused

ПСЗ III nr 27479 (04.04.1906).
Эстляндские губернские ведомости Но 26, 1917 г. (30.03.1917).

Kirjandus

Parteide, seltside ja ühingute register.