Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa kroonupalati ja allasutuste ametnikkude laenu-ja hoiukassa - EAA.626
Сcудо-сберегательная касса служащих в Эстляндской казенной палатe и подведомственных ей учреждениях

Ajalugu

Laenu-hoiukassa Eestimaa kroonupalati ja selle allasutuste ametnike säästude hoiustamise ja laenude andmise tarbeks.
Tegevuse täpne algus pole teada, varaseimad materjalid on pärit 1897. a-st. 22.01.1901
kinnitas Venemaa rahandusminister Eestimaa kroonupalati ja allasutuste ametnikkude
laenu- ja hoiukassa põhikirja. Kassa asutati eesmärgiga võimaldada Eestimaa kroonupalati ja selle allasutuste ametnikel hoiustada raha ning anda neile vajadusel laenu. Laenu anti liikmemaksudest laekunud summade arvelt. Kassa tegevust korraldasid üldkoosolek ja juhatus.
Juhatus koosnes neljast üldkoosolekul valitud liikmest.
Kassa liikme surma korral anti tema kogutud hoius üle tema pärijaile. Laenu-hoiukassa
liikme või tema perekonnaliikmetega juhtunud õnnetuse, haiguse ja surma korral võis kassa juhatus toetada peret kuni 50 rublaga.
Kassa tegevuse lõppaeg pole teada.
Eestimaa kroonupalat evakueeriti 07.10.1917 Stavropoli, kus ta 1920. a algul oma tegevuse lõpetas.

Materjal

Põhikiri (1901); protokollid (1897, 1917); tegevusaruanded (1898–1915); isiklike arvete
raamatud (1901–1911); kassaraamat (1901–1909); kirjavahetus (1904–1917); registratuurraamatud (1911).

Seadused

Устав ссудосберегательной кассы служащих в Эстляндской палате и подведомст-
венных ей учреждениях. Ревел 1901.