Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Ühispank Tartu Eesti Laenu ja Hoiuühisus - EAA.2548
Тартуское эстонское ссудo-сберегательное товарищество
Tartu Eesti Laenu ja Hoiu ühisus (1902-1932)

Ajalugu

*Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi 03.12.1900 peakoosolekul otsustati asutada Tartu Eesti Laenu- ja Hoiuühisus ning eraldati 100 rubla ühisuse põhikapitaliks. 1901. a koostati Tartu Eesti Laenu- ja Hoiuühisuse põhikiri, mille kinnitas Venemaa rahandusminister 17.06.1901.
Põhikirja aluseks oli 1895. a kinnitatud väikelaenuasutuste tüüppõhikiri. Ühisuse asutamiskoosolek toimus 17.03.1902.
Põhikirja järgi oli ühisuse tegevuse eesmärgiks anda oma liikmetele laenu, hoiustada nende raha ja maksta hoiusummade pealt protsente ning vahendada liikmete majandustehinguid.
Ühisuse liikmed võisid olla mõlemast soost *Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi liikmed ning ühisused ja artellid.
Ühisuse tööd korraldasid peakoosolek, nõukogu ja juhatus. Juhatusse kuulusid kolm liiget ja kaks asemikku, kelle valis peakoosolek kolmeks aastaks. Juhatus valis oma liikmete seast esimehe ja selle asemiku. Nõukokku kuulus kuus liiget, kes valiti samuti peakoosolekul kolmeks aastaks.
*Tartu Eesti Põllumeeste Selts valis ühisuse hoolekandja üheks aastaks. Hoolekandjal oli õigus revideerida ühisuse asjaajamist ja arvepidamist.
Laene anti isikliku usalduse, käendajate vastutuse või väärtpaberite, kinnis- ja vallasvara pandi alusel. Laenud jagunesid lühiajalisteks, mille tagasimakse aeg ei ületanud ühte aastat, ning pikaajalisteks — kuni viieaastase tagasimaksetähtajaga. Hiljem laenude tagasimaksetähtaegu pikendati.
Eesti Vabariigi valitsuse 15.03.1931 otsusega liideti Tartu Eesti Laenu- ja Hoiuühisus *Kolmanda Tartu Laenu- ja Hoiuühisusega.
Peakoosoleku 26.04.1933 istungil võeti vastu uus põhikiri ning ühisuse uueks nimeks sai Ühispank Tartu Eesti Laenu- ja Hoiuühisus. Nime- ja põhikirjamuutuse kinnitas EV kohtu ja siseminister 16.06.1933.
Eesti NSV rahanduse rahvakomissari 20.05.1941 käskkirjadega nr 526 ja 528 liideti osa natsionaliseeritud panku, sh Ühispank Tartu Eesti Laenu-Hoiuühisus AS Kauba Pangaga.

Materjal

Põhikirjad (1902–1926); üldkoosolekute protokollid (1902–1926); liikmete nimekirjad (1902–1928); nõukogu (1902–1940), juhatuse (1902–1932) ja revisjonikomisjoni (1909–1933) koosolekute protokollid; laenusoovide raamatud (1926–1937); kirjavahetus (1902–1941); bilansid (1903–1940); aruanded (1902–1940); raamatupidamisraamatud (1904–1944); palgalehed (1935–1938); lepingud ja garantiikirjad (1907–1941); kinnistusregistri väljavõtted (1902–1940); obligatsioonid (1872–1940); obligatsioonide hindamisaktid (1935–1940); registratuurraamatud (1904–1940); arhiivinimistud (1902–1937); ametnike hoiu-, laenu- ja abiandmise kassa materjalid (1910–1933).

Seonduv aines

ERA 14-8-360. Tartu Eesti Laenu- ja Hoiu Ühisuse registreerimise toimik, 1920–1936.

Seadused

RT 1940, 82, 779.
Ühispanga „Tartu Eesti Laenu ja Hoiu Ühisus“ põhikiri. Tartu 1933.
Jurjevis (Tartus) asuva Eesti Laenu- ja Hoiu-Ühisuse põhjuskiri. Jurjev [1905]. Устав
Юрьевского эстского ссудо-сберегательного товарищества = Jurjewis (Tartus)
asuva Eesti laenu- ja hoiu-ühisuse põhjuskiri. Jurjev [1902].

Kirjandus

Eesti krediidiühistud. Toimetanud F. Malm, K. Inno, A. Horm. Tartu: Akadeemiline Ühistegevuse Selts, 1940.
Eesti Laenu- ja Hoiu Ühisus 1902–1927. Tartu 1927.
Eesti NSV Rahandussüsteemi asutused aastail 1940–1960. Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riikliku Keskarhiivi teatmik. Tallinn 1988.