Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa Maakrediitselts - EAA.2469
Livländischer adeliger Güterkreditsozietät
Лифляндское дворянское кредитное общество
Livländische Güter-Kreditsozietät

Ajalugu

Erahüpoteegipank, mis andis pantkirjalaenu Liivimaa kubermangu eramõisate omanikele (Saaremaa mõisnikele alates 1821. a-st) ja hiljem ka krediidiseltsile panditud mõisatest talusid päriseks ostvaile talupoegadele. Seltsi liikmeks võisid olla vähemalt ühe adramaa suuruse mõisa omanikud (sh ka pandiõiguse alusel).
Asutati Liivimaa rüütelkonna initsiatiivil keisri 15.10.1802 korralduse alusel.
Krediitseltsi tegevust suunasid ülemdirektsioon ja kaks distriktidirektsiooni (Riias,
Tartus). Direktsiooni liikmed valiti seltsi üldkoosolekul. Ülemdirektor valvas krediidireglemendi järgimise üle ning kontrollis distriktidirektsioonide tööd. Distriktidirektsiooni pädevuses olid laenu andmine, võlgade sissenõudmine, intressimaksete ja kustutuskapitali laekumiste vastuvõtt ning järelevalve mõisa sekvestri alla võtmise üle. Krediidikonventi kuulus esimees ja kaheksa valitavat liiget ning ülem- ja distriktidirektorid. Nende pädevuses oli kaebuste läbivaatamine ja ülemdirektsiooni tehingud.
1932. a liideti *Eestimaa Maakrediitseltsiga, jätkas tööd Eestimaa maakrediitseltsi Tartu
agentuurina.

Materjal

Ülemdirektsioon (1802–1922): üldkoosoleku retsessid (1920–1921); protokollid, aruanded, nimekirjad ja kirjavahetus (1815–1922); bilansid; mitmesugused registrid ja nimestikud; pantkirjad; talude kaardid; laenutoimikud; teenistuslehed.
Tartu direktsioon (1803–1932): krediitseltsi põhikirjad ja instruktsioonid ning kirjavahetus nende muutmise ja täiendamise kohta (1866, 1891, 1896–1922, 1925–1927); ülemdirektooriumi ringkirjad (1803, 1840–1914); üldkoosoleku, krediidikonvendi ja krediidikomitee (1864–1918, 1920–1925) koosolekute retsessid; tegevusaruanded (1897–1931) ja -ülevaade (1919); protokollid, aruanded ja kirjavahetus (1780, (1803–1931); registratuurraamatud (1868–1869, 1916–1922); krediitseltsi hoone plaanid (1877–1930); teenistustoimikud (1850–1877, 1918–1925); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1807, 1811–1813, 1816–1823, 1828–1848, 1853–1932); reskontrod (1804–1918); depositaaltõendid (1876–1913); mõisate, talude ja pantkirjade registrid (1837–1932); toimikud tempelmaksuseaduse (1875–1888), maa uute maksustamisreeglite alusel laenustamise (1907–1908) ning
rublade ja idamarkade Eesti markadesse ümbervahetamise (1919–1921) kohta; mõisate ja talude laenutoimikud; mõisate ja talude plaanid ja kaardid.
Tartu osakond (1885–1931): kirjavahetus (1896–1898, 1904–1922); laenutoimikud; raamatupidamisraamatud (1885–1931); mõisate võlgade nimekiri (1926); võlgade (1904–1909) ja saabunud ja väljaläinud kirjade (1894–1904, 1915–1917, 1920) registrid.
Kuressaare osakond (1884–1933): juhendid ja määrused (1896–1906); protokollid (1884–1918); kirjavahetus (1885–1932); registratuurraamatud (1885–1922); raamatupidamisraamatud (1885–1933); toimikud kinnisvarade kohta; mõisate plaanid ja kaardid.

Seonduv aines

LVVA 218 — Liivimaa Mõisnikkude Maakrediitselts, 19 603 s, 1761–1934.

Seadused

Livländisches Allergnädigst konfirmiertes Landschaftliches Kreditreglement v. 15. Okt.
1802. Mitau 1803.

Kirjandus

H. Engelhardt. Zur Geschichte der Livländischen adeligen Güterkreditsozietät. Riga 1902.
Eesti krediidiühistud. Toimetanud F. Malm, K. Inno, A. Horm. Tartu: Akadeemiline Ühistegevuse Selts, 1940.