Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa Maakrediitselts - EAA.2486
Estländischer adeliger Güterkreditverein
Эстляндское дворянское кредитное общество
Estländische adlige Kreditkasse, Estländische Güter-Kreditverein

Ajalugu

Erahüpoteegipank, mis andis pantkirjalaenu Eestimaa kubermangu rüütlimõisate omanikele ja hiljem ka maakrediitseltsile panditud mõisatest talusid ostvaile talupoegadele.
Asutati Eestimaa rüütelkonna initsiatiivil keisri 15.10.1802 korralduse alusel, esialgne nimi oli Eestimaa Aadli Era Laenupank.
Liikmeks võisid olla ainult kassast (seltsilt) pantkirjalaenu võtnud rüütlimõisate
omanikud. 1802. a valitsemisreglemendi järgi suunasid krediitkassa tegevust ülemvalitsus (rüütelkonna peamees kui eesistuja ja neli liiget) ja kassavalitsus (eesistuja ja neli liiget).
Ülemvalitsus kontrollis ja revideeris krediidisüsteemi toimimist juhtinud kassavalitsuse tööd ja vaatas läbi esitatud kaebused.
Aastatel 1826–1860 tegutses kassa juures väikehoiustega tegelenud deposiitkassa. Maakrediitseltsi tegevust suunasid juhatus (president ja viis liiget), järelevalvenõukogu (president ja neli liiget) ja üldkoosolek. Juhatuse pädevuses oli panditava vara väärtuse ja laenu suuruse hindamine; laenu andmine; maksude kogumine ja võlgade sissenõudmine; järelevalve panditava vara väärtuse säilimise üle ning raamatupidamine. Järelevalvenõukogu vaatas läbi küsimused, mis esitati üldkoosolekule kinnitamiseks ja aastaaruanded ning valitsemise kohta esitatud kaebused.
1898. a nimetati pank ümber Eestimaa Aadlimõisade Krediidiseltsiks. Tegevust juhtisid peakoosolek, juhatus ja nõukogu.
Maakrediitselts minetas õigusliku aluse mõisate võõrandamisega, 1925. a võeti varad riigi hoolduse alla. 23.01.1932 kinnitati uus põhikiri, uueks nimeks sai Eestimaa Maakrediitselts.
Eestimaa Maakrediitseltsiga liideti *Liivimaa Maakrediitselts (jätkas tegutsemist
Eestimaa Maakrediitseltsi Tartu agentuurina). Maakrediitseltsi eesotsas olid juhatus, järelevalvenõukogu ja esindajate koda.
23.08.1940 liideti Eesti Maapangaga.

Materjal

Reglemendid, märgukirjad, deklaratsioonid (trükised); väljavõtted Eestimaa rüütelkonna maapäeva protokollidest (1800–1803, 1833–1886); sissetulnud kirjad (1832–1857).
Krediidikonvent (1864–1893): protokollid ja sissetulnud kirjad.
Ülemvalitsus (1802–1898): reglemendid; protokollid; revideerimisaktid (1878–1911);
aruanded, bilansid ja kirjavahetus; missiivid; registratuurraamatud; toimikud kaebuste asjus.
Valitsuskomitee protokollid (1861–1862).
Üldkoosoleku protokollid (1898–1919); esindajate kogu protokollid (1933–1940).
Järelevalvenõukogu (1898–1925, 1933–1940): põhikiri (1898, trükis), pensionistatuut (1902); toetuskassa reglement (1912); protokollid; revideerimisaktid; aruanded ja kirjavahetus.
Juhatus (1898–1940): põhikirjad, juhendid ja eeskirjad; protokollid, otsused, korraldused ja ringkirjad; ülevaated ja arvamused; eelarved (1921–1925, 1932–1940); aruanded (1905–1940); mitmesugused nimekirjad ja toimikud pantkirjade loosimise kohta (1915–1939); bilansid ja teadaanded; raamatupidamisraamatud; registrid; kirjavahetus; kopeerraamatud
(1898–1918); registratuurraamatud; mõisate ja talude kaardid; mõisate ja talude laenutoimikud; maaparandustoimikud; teenistustoimikud (1920–1934).
Kassavalitsus (1802–1940): põhikirjad, reglemendid; protokollid ja žurnaalid; korraldused; aruanded, ülevaated ja bilansid; raamatupidamisraamatud ja -dokumendid; registrid ja nimekirjad; toimikud ja kirjavahetus; koopiaraamatud; mõisate, maakohtade ja talude laenutoimikud ja väljavõtted neist; registratuurraamatud; teenistuslehed.
Hindamiskomisjon (1824–1920): maa hindamise reglemendid ja instruktsioonid; hindamisprotokollid; hindamislehed ja -toimikud; mõisa- ja talumaa maamõõdukirjeldused; toimikud mõisa- ja talumaa vahetamise kohta; mõisate ja talude loendid; kaardid ja nimekirjad; statistilised andmed talude ostmise kohta.
Deposiitkassa (1846–1861): protokollid; bilansid; raamatupidamisraamatud; sissetulnud kirjad; atestaadid.
Deposiitosakond (1835–1940): ülevaated, kohtuotsused ja kirjavahetus; registrid ja
nimekirjad; tõendid; raamatupidamisraamatud.
Toetuskassa (1864–1920): reglement, kassaaruanded, bilansid, raamatupidamisraamatud ja -dokumendid.
Hoiukassa (1864–1920): reglement (1865); instruktsioonid (1833; 1860, 1864); aruanded, ülevaated ja kirjavahetus; raamatupidamisraamatud; kassadokumendid.
Laenukassa (1898–1933): raamatupidamisraamatud; registrid; kviitungiraamatud.
Maakultuuribüroo (1887–1918): juhised; protokollid; aruanded ja kirjavahetus; maaparandustoimikud; nimekirjad; maaparandustööde plaanid; toimikud mitmesuguste kultuurtehniliste tööde kohta.
Metsandusbüroo (1913–1920): raamatupidamisraamatud.
Tartu agentuur (1932–1940): protokollid, aruanded, nimekirjad, eelarved, kirjavahetus, raamatupidamisraamatud, palgalehed ja kassadokumendid, registrid.

Seadused

RT 1932, 9, 81; 1940, 77, 744; 1940, 82, 779; 1940, 109, 1111.
Reglement zur Verwaltung der Ehstländischen adelichen Privat-Bank [Credit-Cassa]. Reval 1802.
Statut des ehstländischen adeligen Güter-Credit-Vereins. Reval 1898.

Kirjandus

Eesti krediidiühistud. Toimetanud F. Malm, K. Inno, A. Horm. Tartu: Akadeemiline Ühistegevuse Selts, 1940.