Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Talurahva põllupanga Tallinna osakond - EAA.185
Revaler Abteilung der Bauern-Agrarbank
Ревельское губернское отделение крестьянского поземельного банка

Materjal

Dokumendid asjaajamise jätkamiseks a-te 1883–1905 kohta anti St. Peterburi Talurahva Põllupangast üle Tallinna osakonnale. 1937. a anti Eesti Riigi Keskarhiivi üle Tallinna osakonna tegevust jätkanud Eesti Maapanga toimikud, millest hiljem moodustati f 185 nimistu nr 3.

Ringkirjad ja käskkirjad 1915–1919, sh Venemaa Rahanduse Rahvakomissariaadi ja Saksa okupatsioonivõimude omad; istungite protokollid ja ñurnaalid 1906–1918; aruanded 1899–1918; panga põhikirjad 1906 ja 1909; käskkirjad ja korraldused 1883–1917; instruktsioonid ja eeskirjad 1908–1914.
Mõisate ja talude ostu-müügi dokumendid 1897, 1906–1917; andmikud müüdud maade, tehingute ja jagatud toetuste kohta 1897–1915; teatised panga tegevuse ja pangale kuuluvate maade kohta ning sõja mõju kohta talupoegade majanduslikule olukorrale 1906–1918; registrid (rentnikud, võlglased, pangatöötajad, inventar, maade müük Tartu- ja Järvamaal 1918. a augustist oktoobrini) 1906–1918; toimikud laenude andmisest maa tagatisega (maakondade ja valdade kaupa) 1906–1917; laenude kohta maa ostmiseks 1898–1916; mõisate ostu, müügi ja likvideerimise kohta 1906–1917, mõisate ja metsade valitsemise ja ekspluateerimise kohta 1906–1917 (peamiselt I maailmasõja algusest); ehituskomisjon 1915–1918.
Registratuurraamatud 1906–1921; käibe- ja bilansiraamtud 1910–1918; kassa põhiraamatud 1906–1919 (maade müügi statistiline arvestus pangale kuuluvates mõisates, müüdud maade ja nende hindamisväärtuse arvestuse raamatud, jooksvate arvete raamatud, kassaraamatud).
Protsendipaberite arvestuse raamatud 1908–1919; kassa abiraamatud (üksikute mõisate kulude-tulude raamatud aastate kaupa, isiklike arvete raamatud, mõisate inventariraamatud, rentnike ja rendilepingute raamatud, postiraamatud) 1906–1918; laenutoimikute registrid 1906–1915, laenuvõtjate registrid 1906–1907, ostjate ja müüjate registrid 1898–1906, 1910–1913; isiklike arvete raamatud 1900–1917.
Likvideerimiskomisjoni materjalid 1918–1919; kirjavahetus 1908–1919; mõisate materjalid 1899–1919; Aadlipanga ja Talurahva Maapanga isikkoosseisu nimekirjad 1908–1915; pangatöötajate isiklikud toimikud 1907–1922; toimikute arhiiviregister 1898–1914.
Endisest Vene Talurahva Põllupangast laenu saanute kaustade üleandmise nimistu ja 8455 laenutoimikut mõisate ning talude kaupa (piirdaatumid puuduvad); aktid 1922–1937; nimekirjad 1913–1924; kirjavahetus 1917–1940; toimikud 1906–1936; bilansiraamat 1918–1924, pearaamatud 1919–1939, kassaraamatud 1918–1922, kassañurnaalid 1920–1922, kassa abiraamatud 1907–1922, memoriaalid 1919–1922, laenuraamatud 1918–1937, rentide raamatud 1920–1938, tulude-kulude ja isiklike arvete raamatud 1912–1925, inventari- ja posti-rahasaadetiste raamatud 1919–1925, lauajuhendid 1918–22, laenusaajate arveraamatud 1917–1926, laenu sissenõudmise toimikud 1917–1926; nimistu 1937. a.
Materjal Venemaale evakueeritud varade tagasitoomise kohta, Liivimaal asuvate maatükkide plaanide ja kinnistamisaktide nimekirjad 1919–1937.
.

Seonduv aines

Tallinna osakonna tegevust jätkas 1926. a loodud Eesti Maapank, ERA f 3653, 88157 s, (1919) 1926–1944