Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

AS G. Scheel & Co. - EAA.4355
Aktiengesellschaft "G. Scheel & Ko"
Банк акционерного общества „Георг Шель и Ко“

Ajalugu

Kommertspank, mis krediteeris eelkõige tööstust ja kaubandust ning vahendas väliskapitali paigutamist Eesti majandusse.
16.12.1881 andis Venemaa rahandusministeerium nõusoleku Tallinna Linnapanga
asutamiseks. Pank alustas tegevust 01.03.1882, selle juhataja oli Georg Scheel.
Panga tegevuse aluseks oli senatis 06.02.1862 kinnitatud linnapankade tüüppõhikiri.
Venemaa rahandusministeeriumi 16.12.1881 korralduse järgi pidi rajatava panga aluskapital olema vähemalt 50 000 rubla. Panga põhiülesanne oli avada deposiite, diskonteerida veksleid ning anda laene võlakirjade ja pandi vastu.
Panka juhtis kolmeliikmeline direktsioon, mille liikmed valis linnavolikogu iga kolme
aasta järel; tehingute usaldusväärsuse kontrollimiseks moodustati kuuest kaupmehest
diskontokomitee ja panga tegevust kontrollis viieliikmeline revisjonikomisjon. Pank andis oma tegevusest aru linnavalitsusele.
1884. a Tallinna Linnapank suleti. Selle asemel jätkas Georg Scheeli juhatusel tegevust
Tallinna pangakontor G. Scheel & Co.
15.09.1925 kinnitas Eesti Vabariigi rahandusminister AS G. Scheel & Co. põhikirja.
Aktsiaseltsi rajasid Paul Scheel, Eduard Forsman, Harry Koch, Georg Stude ja Hellmuth
Witte. Panga juhtorganid olid direktsioon, aktsionäride peakoosolek ja järelevalvenõukogu.
Direktsiooni liikmed valis peakoosolek iga kolme aasta järel.
26.07.1940 kinnitas vabariigi valitsus natsionaliseeritavate krediidiasutuste nimekirja,
mille alusel natsionaliseeriti ka AS G. Scheel & Co. Eesti NSV rahanduse rahvakomissari 20.05.1941 käskkirjade nr 526 ja 528 alusel liideti natsionaliseeritud AS G. Scheel & Co. ja AS Krediit Pank.

Materjal

Põhikirjad (1880, 1925); panga nõukogu protokollid ja otsused (1918–1941); peakoosoleku (1927) ning tööstusettevõtete ja krediitühingute tegevusaruanded (1884–1941); juhatuse ja ametnike nimekirjad (1923–1941); kirjavahetus (1884–1941); pearaamatud: kassa-, kontokorrent-, arve-, bilansi- ja valuutaraamatud, memoriaalid, jooksvate arvete ja välismaa korrespondentide raamatud (1884–1942); laenupalved (1896–1898); kohasoovijate avaldused (1920–1927); lepingud (1925–1938); vastutavate töötajate allkirjaproovid (1885–1940).

Seonduv aines

EAM 142 — Pangamaja Scheel Tallinnas, 8 s, 1893–1940.
ERA 14-7-294. AS G. Scheel & Co. põhikirja registreerimise toimik, 1925–1935.

Seadused

RT 1940, 77, 744; 1940, 82, 779.
Satzungen der Aktiengesellschaft G. Scheel & Co. Reval 1925.
A/S. G. Scheel & Ko: põhikiri. Tallinn: [s. n.], 1936.

Kirjandus

Eesti NSV rahandussüsteemi asutused aastail 1940–1960: ajalooteatmik.
[Koostanud I. Kongi]. Tallinn: [Eesti NSV Riiklik Keskarhiiv], 1988.