Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Sõjapõgenike abistamise Põhja-Balti komitee - EAA.2311
Временный Северо-Балтийский Комитет по устройству беженцев

Ajalugu

Komitee sõjapõgenike ja sõja tõttu kannatanute abistamise ja hoolekande organiseerimiseks Eestimaa kubermangus ja Liivimaa kubermangu põhjaosas (Saaremaa, Pärnu-, Viljandi-, Tartu-, Võrumaa ning Valga linn).
Põhikiri kinnitati 23.08.1915. Abistas evakueerumisel, majutuskohtade, samuti töö ja olme organiseerimisel põgenikele jne. Keskkomiteele allusid kihelkonna- ja maakonnakomitee, mis koosnesid esimeestest, laekahoidjast ja kirjatoimetajatest ühe või kahe abiga. Otsuseid võeti vastu lihthäälteenamusega. Kihelkonnakomiteesse kuulus 10–20 kohalike poolt valitud isikut. Maakonnakomitee juhatajaks oli kohaliku põllumeeste seltsi või kohaliku krediidiühisuse juhatuse esimees. Koosolekuil osalesid kaks saadikut igast vallast vallavolikogu määramisel, kaks saadikut põllumeeste-ja haridusseltsist; esindajad laenu-, hoiu-, majanduse- ja tarbijate ühistutest ning krediidiühistutest maakonna piires nende eestseisuse määramisel. Keskkomitee juhtis maakonnakomiteede tegevust kooskõlas tsiviil- ja sõjaväevõimude korraldustega. Abistas evakueerimisel, aitas läbi viia nt vara ja koduloomade hindamist, otsis vahendeid kannatanutele abi andmiseks jne.
Komiteel oli õigus pidada koosolekuid, nõupidamisi, avaldada teadaandeid, pidada läbirääkimisi riiklike- ja eraasutuste ning -isikutega; heategevuslikel eesmärkidel läbi viia korjandusi, vastu võtta annetusi, abirahasid valitsuselt ja kogukondadelt.
Komitee tegevus loeti lõpetatuks, kui elanikud naasevad pärast sõja lõppu oma endistesse elukohtadesse.

Materjal

Põhikiri; ringkirjad, komiteede istungite protokollid, protokolliraamatud; tegevusaruanded; kirjavahetus maakondlike komiteedega; statistilised andmed Eesti- ja Liivimaa maakondade elanike, nende kari- ja koduloomade, põllu- ja piimasaaduste kohta; põgenike nimekirjad, tööbüroo nimekirjad; toimikud Tartu linnaduuma valimiste; abiandmise; kubermangukomissari abi K. E. Partsi arreteerimise kohta; raamatupidamisraamatud.
.

Seadused

Põhikiri EAA 2311-1-16.

Kirjandus

Takkin, A. Eesti Esimese maailmasõja ajal. Tallinn 1961