Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

August Eduard Muuga, loomakasvatusteadlane - EAA.T-1033
Август Эдуард Мууга

Ajalugu

Teised nimekujud: Muga.
Loomakasvatusteadlane (27.08.1902 Tartumaa Rasina vald – 07.11.1992 Tartu). A: Elise Johanna Laas.
Õppis 1916–1920 Tartu kaubanduskoolis, 1922. a lõpetas Tartu reaalkooli (vt *Tartu reaalgümnaasium). 1922–1929 õppis Tartu ülikooli põllumajandusteaduskonnas, mag. agr. (1932, kinnitati põllumajanduskandidaadi kraadina 1946. a).
1926–1929 Tartu ülikooli loomakasvatuse kabineti assistent, 1927–1931 Vahi põllutöökooli õpetaja, 1932–1940 põllutööministeeriumi maatulunduse büroo loomakasvatuse eriteadlane, 1940–1944 Tartu ülikooli loomakasvatuse instituudi ja katsejaama juhataja, 1944 dotsent, 1944–1947 loomakasvatuse kateedri, 1947–1951 veise- ja hobusekasvatuse kateedri juhataja, 1947–1952 samaaegselt ELVI (*Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut) sektorijuhataja. 1951–1976 *EPA õppejõud; 1951–1968 EPA põllumajandusloomade söötmise kateedri juhataja ja 1962–1976 professor. Eesti NSV teeneline teadlane (1965). 1935–1940 Agronoomide Koja juhatuse liige, Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi auliige (1990). *ÜS Raimla liige.
Töid põllumajandusloomade söötmise ja veisekasvatuse alalt.

Materjal

Sünni-, isiku- ja perekonnaseisu tunnistused (1902–1944); elulookirjeldus, kaadriarvestuse leht, iseloomustused (1945–1961); koolitunnistused (1912–1922); teenistuskäiguga seotud tunnistused ja tõendid (1924–1968); magistridiplom ja kõrgema atestatsioonikomisjoni (VAK) otsus põllumajandusteaduste kandidaadi kraadi omistamise kohta (1932–1946); teaduste kandidaadi diplom, dotsendi ja professori kutsetunnistused (1946–1962); liikmepiletid, töötõendid, sõjaväepiletid (1930–1960); käskkirjad tööle võtmise, töölt vabastamise, ümbervalimise ja määramise kohta ning rektori käskkirjad kiituse avaldamiseks (1926–1976).
A. Muuga teadustööd (1945–1978), nende käsikirjad ja abimaterjalid (1923–1974); artiklid, arvamused, retsensioonid (1929–1983) ja ajalehtedes avaldatud artiklite väljalõiked (1930–1967); filmi „Eesti veised“ stsenaarium (1940); teadustööde nimekirjad (1941–1973); aukirjad (1922–1982); A. Muuga redigeeritud artiklite ja dissertatsioonide nimekiri (1970); arvamused ja retsensioonid A. Muuga teadustööde kohta (1953–1960); õppekonspektid (1922–1932); loengute ja praktikumide materjalid (1926–1972); ettekanded, referaadid, trükised, väljakirjutused (1931–1960).
Karjakontrollraamatud (1924–1943), laudaraamatud (1937–1943), seapidamise arveraamat (1931), karjakontrolli abitabelid (1911–1942), veiste tõuaretuse statistika (1920–1943); väljakirjutusi Läänemere maade (eelkõige Soome) karjakasvatuse statistikast (1935–1940); põllumajandusnäituste materjalid (1913–1940); lüpsivõistluste nimekirjad (1930); veisekasvatuse praktikumide näidismaterjalid, sh brošüürid (1914–1963), pildid (1936–1939), kirjandus lehmade eksterjööri kohta (1924–1930), Eesti Punasekarja Tõuseltsi peakoosolekute kutsed, aruanded ja sugulavade hindamise tulemused (1938–1942), loomakasvatuse dokumentatsioon (pullikaardid, tõuraamatud jne), A. Muuga Tartu Ülikooli Toimetistes ilmunud põllumajandusalaste tööde nimekiri (1940); infovoldikud tõuaretuse kohta (1924–1936); trükised loomade söötmise ja aretuse alaste oskussõnade kohta; vanem (1874–1932) ja võõrkeelne loomakasvatusalane kirjandus (1910–1967); väljakirjutused raamatutest ja ajakirjadest.
Veiste jõudlusomaduste pärilikkuse (1936), silosööda väärtuse määramise, söötmis- (1965) ja seedekatsete (1943–1951) ning piimaanalüüsi võtmise metoodika ning zootehnikateaduskonna üliõpilaste menetluspraktika juhendamise materjalid (1954–1974); metoodilised juhendid kursuseprojekti ja -töö koostamiseks (1953–1975); diplomitööd.
Ringkirjad ja juhendid karjasööda eelarve ja karjakontrolli tegemiseks (1936–1948); söötade mehaanilise, bioloogilise ja zootehnilise hindamise (1926–1965) ja veiste puhastamise (harjamise) võistluse juhendid (1933).
Metoodilised materjalid põllumajanduslike ainete õpetamiseks (1929); põllutöökoolide, õpiringide ja loengute õppekavad, metoodilised juhendid üliõpilastele (1933–1963); õppeaine „Põllumajandusloomade söötmine“ plaan, metoodiline praktikumijuhend (1957–1963).
ELVI plaan (1961) ja ELVI töö kontrollimise aruanded (1958–1959); TRÜ loomakasvatuse instituudi eelarve projektid ja uurimistööde kavad (1941–1944); hobusekasvatuse programm loomakasvatuse erialal agronoomiamagistri kraadi taotlemiseks Tartu ülikoolis (1932).
Õppeainete üleliidulised programmid (1951–1966); erinevate õppeainete loengu- ja seminariplaanid koos eksamiküsimustega (1941–1952); söötmisõpetuse kontrolltööd (1940–1960) ja söödaratsioonide koostamise ülesanded (1941–1944); ajajaotusplaanid, seminariharjutused ja kordamisküsimused (1940–1951); Vahi põllutöökoolis kasutatud intelligentsus- ja kutsevalikutestid; I klassi jaoks koostatud kontrolltööde küsimused (1931); riigieksamite küsimused, üliõpilaste eksamile ilmumise graafikud koos hinnetega, kordamisküsimused (1951–1974); laudapraktika programm ja harjutused (1941–1943); põllutöökooli õpilase õppeprojektide aruande vihik; EPA agronoomiateaduskonna ja keemiakateedri õppe-metoodilise ja kasvatustöö kontrollimise aruanded (1957–1965); EPA zootehnikateaduskonna riigieksamite aruanne ja lõpuaktuse kõne tekst (1952); TRÜ põllumajandusteaduskonna üliõpilaste loomakasvatuspraktika tööde loetelu koos trükitud vaatluslehtedega (1945–1949); loomakasvatuse eksamite ja praktiliste tööde registreerimise žurnaal (1920–1950); professor Jaan Mägi märkmik üliõpilaste nimekirjaga (1923–1928); A. Muuga tööpäevikud (1948–1957); loengute külastamise päevik (1948–1961); TRÜ veise- ja hobusekasvatuse kateedri (1948–1951) ja EPA põllumajandusloomade söötmise kateedri päevik (1951–1952); õppetöö plaanid, õppekoormuse täitmise arvestuslehed (1945–1975); üliõpilaste menetluspraktika kontrollimise aruanded (1957–1972).
Täitevkomiteede põllumajandusosakondade juhatajatele, sovhooside direktoritele jt-le korraldatud loomakasvatuse lühikursuste ajajaotusplaanid, programmid, osavõtjate nimekirjad (1949–1952); põllumajandusjuhtide kvalifikatsiooni tõstmise õppeplaanid ja programmid (1949–1966).
Õpilaste ja üliõpilaste nimekirjad koos andmetega arvestuste ja eksamite sooritamise kohta (1926–1976).
Teadustööga (1928–1966) ja erinevatele väljaannetele artiklite kirjutamisega seonduv kirjavahetus (1964–1975); kirjavahetus administratiiv- (1944–1945) ja ametiühingutöö küsimustes (1953).
Fotod: A. Muuga kodutalu ja perekond (1908–1982), Akadeemiline Põllumajandusselts (1925–1928); *ÜS Raimla (1927–1930); põllutöökoolid (1927–1940); Vahi põllutöökool (1926–1937); Tartu ülikooli loomakasvatuse kabinet (instituut) ja loomakasvatuse katsejaam; põllumajandusteaduskonna õppejõud (1927–1942); põllutööministeeriumi põllumajandusosakond (1935); Eesti Agronoomide Seltsi 15. aastapäev ja agronoomide II kongress (1936–1938); Balti Agronoomide Liidu kongress Tartus (1937–1938); EPA (1955–1978); EPA raamatukogu korraldatud näitus A. Muuga 70. sünnipäeva puhul (1972); hobused (1895–1938); eesti maakari (1922–1939), eesti punane tõukari (1924–1944), eesti musta-valgekirju kari (1924–1938); eesti äärširi tõugu kari Hiiumaal Putkastes (1928); Tartu ülikooli zootehnika katsejaam Raadil (1930); veise- ja hobusekasvatus Soomes (1931); Miia Muuga akvarelljoonistus A. Muuga isakodust Vesilinnu talust.
Kogutud materjalid: *Tartu (Jurjevi) Eesti Põllumeeste Seltsi põhikirja täiendamise materjalid (1870–1905); Tartu ülikooli seadus (1925); Tartu ülikooli isikkoosseis (1923); Balti agronoomide kongressi ettekanded ja osavõtjate nimekirjad (1928–1939); Eesti Agronoomide Seltsi materjalid (põhikiri, nimekirjad, hoiuraamat (1930–1940)); tõuloomaühistu põhikiri (1945); Tartu ülikooli loomakasvatuse professoriks kandideerijate teadustööde arvestused (1940); EPA-t ja EPA zootehnikateaduskonda tutvustavad materjalid (4 brošüüri, 1967–1973); teaduslike konverentside teesid ja ettekannete kokkuvõtted (1945–1983); TRÜ Üliõpilaste Teadusliku Ühingu (1948–1976) ja EPA Üliõpilaste Teadusliku Ühingu (1948–1973) teaduskonverentside materjalid; TRÜ (1945–1965), ENSV TA (1947–1970), EPA (1953–1983) jt instituutide, asutuste ja organisatsioonide teaduskonverentside, sessioonide ja nõupidamiste kutsed koos kavadega (1954–1983).
Kutsed väitekirjade kaitsmisele ja sellealane kirjavahetus (1947–1976); kutsed EPA, TRÜ jt organisatsioonide aktustele, teaduskonna lõpuaktustele ja juubeliüritustele (1954–1982) ning õppejõudude juubelisünnipäevadele (1958–1983); ELVTUI (ELVI) teadusnõukogu ja teaduslik-metoodiliste komisjonide moodustamise käskkirjad (1964–1977).
Dotsent A. Muugale professori kraadi puhul saadetud õnnitlused (1963); A. Muuga 60., 70. ja 80. sünnipäeva tähistamise materjalid (ajaleheväljalõiked, õnnitlused, 1962, 1972, 1982).
Elise Muuga biograafilised (1926–1948) ja teenistusdokumendid (1945–1957); kooli- ja lõputunnistused ning Tartu ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna eksamihinded (1916–1938); au- ja tänukirjad (1967–1974); tõendid ja tunnistused töötamise, eksamite sooritamise, seminaridest ja kursustest osavõtmise jms kohta, Tallinna kodunduskeskkooli ja kodumajanduskooli praktikaaruanne (1936–1938); loodusteaduse õpetamise metoodika konspekt (1951); ajaleheväljalõiked Tallinna kodunduskeskkooli kohta; fotod ja kutsed.

Seonduv aines

EAA 2100-1-9407. August Muga (Muuga) isiklik toimik, 1922–1932.
EAA 2100-2-678. August Muuga isiklik toimik, 1926–1944.
ERA 989-1-916. Toimik agronoomiamagister August Muuga kinnitamise kohta Tartu ülikooli adjunktprofessori kohusetäitjaks, 1940.

Kirjandus

Album Academicum 1918–1944, II, nr 3113.
EE 14, lk 306.
ETBL II, lk 662–663.
In memoriam August Muuga. — Postimees 1992, 11. november.