Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa valdade toitluskomiteed (koondfond) - EAA.3641
Verpflegungskomitees der Gemeinden des Gouvernements Estland
Волостные продовольственные комитеты Эстляндии

Ajalugu

Eestimaa kubermangu toitluskomitee andis 1917. a lisaks kohalike toitluskomiteede seadusele välja juhatuskirja toitlusküsimuste lahendamiseks ja valdade toitluskomiteede asutamiseks. Komiteed, mis asutati valdades varem teistsugusel alusel, võisid edasi töötada, kuid pidid end antud määruste järgi ümber korraldama.
Valla toitluskomitee koosnes 11 liikmest:
Üks suurmaapidajate esindaja (valla piires asuvate kroonu- ja eramõisate esindaja), kaks väikemaapidajate esindajat (valla peremeeste ja rentnike hulgast), neli maatameeste esindajat (viimaste hulgas üks tööliste ametühingu esindaja ja üks haigekassa esindaja), kolm valla ühisuste ja põllumeesteseltside esindajat (võimalikult üks esindaja igast ühisuse harust), üks valla äri- ja tööstusettevõtete esindaja.
Toitluskomitee valis enese hulgast toitlusameti liikmed (ühtlasi komitee eestseisus): esimehe, tema asetäitja ning kaks liiget, üheks aastaks.
Valla toitluskomiteede ja toitlusametite tegevuse aruanded ja koosolekute protokollid tuli seitsme päeva jooksul kubermangukomiteesse saata, viimasel oli õigus vallakomiteede otsuseid muuta ja peatada.

Valla toitluskomiteede ülesandeks oli valla piirides olevate toiduainete, loomasööda ja esmatarbevahendite tagavarade kindlakstegemine, nende müügiks ettevalmistamine, toiduainete kogumise ja vastuvõtmise korraldamine, juurdeveo korraldus, elanike ja loomade arvu ning külvipinna suuruse kindlakstegemine, valla elanikele vajaliku produktide hulga kindlakstegemine, valla piiridest väljaviidavate toidutagavarade hulga kindlaksmääramine ning toiduainete jaotamine kohalike elanike vahel kindlaksmääratud normi piires, maakonna ja kubermangu toitluskomiteede teavitamine kohalikest tarvidustest ja abinõudest toitlusküsimuste otstarbekohaseks korraldamiseks kohtadel.

Materjal

Valdade toitluskomiteede materjalid on grupeeritud maakondade ja valdade kaupa (Järvamaa, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Tartumaa, Viljandimaa, Virumaa, Võrumaa valdade toitluskomiteed, puudub Harjumaa). Mõnede valdade toitluskomiteede materjalid on vallavalitsuste fondides.

Ringkirjad, eeskirjad, istungite protokollid, nimekirjad, aruanded, kirjavahetus, toimikud, arveraamatud, kassadokumendid, registratuurraamatud.

Seadused

EAA 569-1-16.