Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa kubermangu toitluskomitee - EAA.42
Verpflegungskomitee des Gouvernements Estland
Эстляндский губернский продовольственный комитет

Ajalugu

Eestimaa Kubermangu Toitluskomitee moodustati Vene Ajutise Valitsuse 30.03.1917. a määruse alusel. Toitluskomitee ülesandeks oli kubermangu toitlusasjade juhtimine, sõjaväe ja tsiviilelanikkonna toiduainetega varustamise organiseerimine, maakondade, linnade ja valdade toitluskomiteede asutamine ning nende tegevuse koordineerimine.
Eestimaa Kubermangu Toitluskomitee eesistuja oli tsiviilkuberner, kes oli oma kubermangus ühtlasi ka 1915. a Sõjaministeeriumi juures sõjavägede varustamisküsimustega tegelemiseks asutatud Erinõupidamise toitlusasjade volinik ning Põllumajandusministeeriumi toiduainete kokkuostu ja jaotuse volinik.
Komitee täitevorgan oli 28. aprillil 1917. a asutatud kubermangu toitlusvalitsus. Toitlusvalitsus koosnes üld-, kokkuostu-, varustus-, kaubandus-tööstus-, põllumajandus-, sõjaväemoona ettevalmistamise, statistika-, jaotus-, suhkru- (a-st 1918) ja kartuliosakonnast (a-st 1918). Komitee lõpetas tegevuse pärast Eestimaa kubermangu okupeerimist Saksamaa poolt 1918. a veebruaris.

Materjal

Käsud, korraldused ja ringkirjad, protokollid, istungite ñurnaalid, toimikud toitluskomiteede moodustamise küsimustes; isikkoosseisu materjalid, maakondade ja valdade toitluskomiteede ülevaated ja aruanded väljaminekute kohta; andmed toidutagavarade, viljakülvi, küttepuude ja toiduainete hindade kohta; toimikud rekvireerimise- ja kokkuostu, toiduainete sisseveo, toiduainetega varustamise kohta; nimekirjad, kirjavahetus, kassaraamatud ja -dokumendid; sissetulnud ja väljaläinud kirjade registrid.