Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi erikonstrueerimisbüroo - EAA.5406
Специальное конструкторское бюро Эстонского научно-исследовательского института животноводства и ветеринарии

Ajalugu

Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi (ELVTUI, ka ELVI) erikonstrueerimisbüroo moodustati Eesti NSV Ministrite Nõukogu 04.09.1965 korralduse ja ENSV põllumajandusministri 30.09.1965 käskkirja alusel. Tegevust alustas 01.10.1965.
Büroo ülesanne oli töötada välja, täiustada ja projekteerida loomakasvatusfarmide
tehnoloogiat, projekteerida eksperimentaalfarme, töötada välja loomakasvatussaaduste tööstusliku tootmise metoodika, konstrueerida mittestandardseid farmiseadmeid ja valmistada katseeksemplare. Büroo tegi ka lepingulisi teaduslikke uurimis- ja katsetöid.
Büroo allus ELVTUI-le ja 01.01.1966 läks üle isemajandamisele. Büroo koosseisus oli administratsioon, farmide mehhaniseerimise, projekteerimise ja eksperimentaalosakond ning töökoda. Eesti NSV põllumajandusministri 29.02.1968 käskkirjaga muudeti büroo struktuuri, nüüdsest kuulus koosseisu administratsioon, tehnoloogia-, seadmete ning ehitus ja eksperimentaalosakond.
1971. a muudeti Viljandi katsesovhoosi juures tegutsenud seapidamise uute tehnoloogiliste võtete katsetamise eksperimentaalgrupp erikonstrueerimisbüroo Viljandi filiaaliks.
ENSV Ministrite Nõukogu 07.01.1972 korraldusega loodi eksperimentaalbüroo alluvuses elektrifitseerimise ja automatiseerimise osakond ning piimaanalüüside laboratoorium.
ENSV põllumajandusministeeriumi 28.12.1976 käskkirjaga moodustati erikonstrueerimisbüroos keskkonnakaitse ja aparaadiehituse osakond.
1978. a oli erikonstrueerimisbürool järgmine struktuur: administratsioon, piimaanalüüside ja biopreparaatide laboratoorium, ehitus-, tehnoloogia-, elektrifitseerimise ja automatiseerimise, juurutamise, uurimistöö, keskkonnakaitse, eksperimentaal-, aparaadiehituse ning tõuaretuse andmetöötluse osakond.
ELVTUI 01.11.1979 käskkirjaga muudeti taas struktuuri, koosseisu kuulus administratsioon, ehitus-, konstrueerimis-, elektrifitseerimis-, keskkonnakaitse, eksperimentaal-, komplekteerimis-, aparaadiehituse ja andmetöötlusosakond ning piimaanalüüside ja biopreparaatide laboratoorium.
ELVTUI direktori 29.09.1980 käskkirja alusel alustas Viljandi filiaal 01.10.1980 tööd
isemajandava üksusena.
1980. a likvideeriti elektrifitseerimisosakond ning 1983. a moodustati aparaadiehituse osakonna asemele elektroautomaatika osakond.
Vabariikliku agrotööstuskomitee 31.12.1987 käskkirjaga moodustati teadus-tootmiskoondis (TTK) Eesti Loomakasvatus, mille koosseisu liideti *Eesti Agrobiokeskus, ELVTUI koos erikonstrueerimisbüroo ja kümne katsemajandiga. Erikonstrueerimisbüroo nimetati TTK Eesti Loomakasvatus erikonstrueerimisbürooks.
TTK Eesti Loomakasvatus 28.04.1992 käskkirjaga anti erikonstrueerimisbüroo ELVTUI bilanssi.
1994. a ELVTUI ja Eesti põllumajandusülikooli loomakasvatusteaduskond ühinesid.
1998. a moodustati AS Märja ja endise ELVTUI erikonstrueerimisbüroo baasil OÜ
Märja Monte.

Materjal

ENSV põllumajandusministri (1968–1983), ELVTUI (1965–1982) ja TTK Eesti Loomakasvatus (1990–1992) käskkirjad; juhataja (direktori) korraldused (1971–1979) ja käskkirjad (1980–1992); erikonstrueerimisbüroo ELVI bilanssi üleandmise-vastuvõtmise akt (1992); perspektiivplaan (1981–1985); eelarved ja koosseisude nimekirjad (1966–1987); kollektiivleping (1983); tootmis-finantsplaanid (1966–1990); projekteerimis- ja konstrueerimistööde finantsplaanid (1966); ratsionaliseerimisettepanekud (1980–1981) ning ratsionaliseerimis- ja leiutustegevuse aruanded (1982–83); kompleksrevideerimise aktid (1982–1989); aasta- (1966–1992) ja statistilised aruanded (1966–1990); finants-majandusliku revisjoni aktid (1966–1973); Tööveterani medaliga autasustamise taotlused (1987–88); kirjavahetus (1966–1981); ametiühingu koosolekute protokollid (1968–1992).

Seonduv aines

EAA 5405 — *Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, 2371 s, 1946–1996.

Seadused

Eesti NSV Ministrite Nõukogu korraldus nr 1203k (04.09.1965).
ENSV põllumajandusministri käskkirjad nr 198 (30.09.1965); nr 349 (28.12.1976).
ELVTUI direktori käskkirjad nr 89-ü (29.12.1971); 214-k (01.11.1979); nr 67-k (29.09.1980); nr 10-k (01.02.1983).
TTK Eesti Loomakasvatus käskkiri nr 1-ü (28.04.1992).

Kirjandus

L. Armolik, R. Uibo, B. Saimre. Kavandame, katsetame, siis soovitame teistele: [Eesti
Loomakasvatuse Instituudi Erikonstrueerimisbüroo — ainulaadne projekteerimis- ja
konstrueerimisasutus. Inseneri, teadlase ja põllumehe koostöö]. — Rahva Hääl 1966, 20. märts.
Elmar Valdmann. Teadus-tootmiskoondis „Eesti Loomakasvatus“. — Edasi 1988, 19. veebruar.