Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituudi Tartu katsepuukool - EAA.5391
Тартуский лесной питомник Эстонского научно-исследовательского института лесного хозяйства и охраны природы
Metsanduse Teadusliku Uurimise Laboratooriumi Isemajandav Puukool (1964-1969), Tartu Katse-Puukool (1970-1971)

Ajalugu

Tartu katsepuukool moodustati Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse peavalitsuse juhataja käskkirjaga Tartu metsamajandi õppe- ja katsepuukooli baasil, tegevust alustas 01.04.1964.
1964–1969 kandis nime Metsanduse Teadusliku Uurimise Laboratooriumi Isemajandav Puukool.
16.03.1964 kinnitas Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse peavalitsus puukooli põhimääruse. Puukooli juhtis direktor, kes allus Metsanduse Teadusliku Uurimise Laboratooriumi (MTUL) juhatajale. Puukool oli laboratooriumi isemajandav katsebaas, kus algul töötasid direktor, vanemagronoom ja vanemraamatupidaja, hiljem lisandusid melioraator, meister, agronoom ja kassapidaja. Hooajatöödeks kaasati ajutist tööjõudu.
1969. a sai MTUL-ist *Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituut (lühidalt Eesti Metsainstituut) ning Eesti NSV Ministrite Nõukogu 24.07.1969 määruse alusel moodustati metsainstituudi katsepuukool, mille põhimäärus kinnitati 23.03.1970.
Alates 15.04.1971 korraldati Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse ministri 06.04.1971 käskkirjaga ümber puukooli juhtimine, finantsmajanduslik tegevus allutati nüüdsest instituudile.
Puukooli ülesanded olid metsaistutamiseks ja haljastustöödeks vajalike metsapuude ning dekoratiivpuude ja -põõsaste istikute ja mõnede ravimtaimede kasvatamine, metsaselektsioon, hübridiseerimine, okaspuude vääristamine, rooside aretamine ning vitamiinirikaste viljade ja lõikelillede kasvatamine müügiks. Katsetati moodsaid agrotehnilisi võtteid, nt okaspuude vääristamist kasvuhoones, kontrolliti puuseemneid ja uuriti taimehaigusi.
Pärast Eesti Metsainstituudi reorganiseerimist vabariigi valitsuse 30.04.1996 korraldusega jätkas puukool keskkonnaministri 22.01.1997 määruse alusel alates 1997. a märtsist tegevust riigi aktsiaseltsi Tartu Puukool nime all. Alates 2008. a-st kuulub Tartu Puukool Riigimetsa Majandamise Keskuse koosseisu.

Materjal

Põhimäärused (1964, 1970) ja kollektiivlepingud (1969–1971); Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse peavalitsuse (1964), Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse ministeeriumi (1967–1971) ja puukooli direktori (1967–1971) käskkirjad; tootmisnõupidamiste protokollid (1965–1966); statistilised aruanded, bilansid, tootmis-finantsplaanid, finants-majandusliku tegevuse revideerimise aktid koos lisadega; viieaastase tegevuse ülevaade (1969); direktorite vahetusel koostatud üleandmis-vastuvõtmisakt (1970); administratiiv-majanduskulude eelarved ja koosseisunimekirjad; kirjavahetus; toimikute nomenklatuurid (1968, 1969).

Seadused

RTI 1996, 32, 641, 1997, 21, 114; 1997, 5/6, 33.
Eesti NSV MN korraldus nr 254-k (28.02.1964); määrus nr 310 (24.07.1969).
Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse peavalitsuse juhataja käskkiri nr 54 (14.03.1964).
Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse ministri käskkiri nr 66 (6.04.1971).
Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituudi direktori käskkiri nr 7 (30.03.1971).

Kirjandus

Fondi 5391 nimistu eessõna.