Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituut - EAA.5390
Эстонский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и охраны природы
Metsanduse Teadusliku Uurimise Laboratoorium (1963-1969), Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituut (1969-1992)

Ajalugu

Asutati Metsamajanduse ja looduskaitse peavalitsuse juhataja 16.10.1963 käskkirjaga peavalitsusele üle antud *ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi metsasektori baasil Metsanduse Teadusliku Uurimise Laboratooriumi (MTUL) nime all. Üleandmise eesmärk oli anda uurimistööle praktilisem suund. Administratiivselt allus ENSV metsamajanduse ja looduskaitse ministeeriumile (kuni 1966. a-ni metsamajanduse ja looduskaitse peavalitsus). Labori juhataja ja teaduslikud töötajad kuulusid ministeeriumi nomenklatuuri. Laboratooriumile allus iseseisva eelarvega puukool Tartus (vt *Eesti Metsainstituudi Tartu katsepuukool).
14.07.1964 kinnitas ENSV metsamajanduse ja looduskaitse peavalitsus laboratooriumi põhimääruse. Selle järgi olid laboratooriumi ülesanded: metsanduslik uurimistöö, metsamajandusteaduste propageerimine, spetsialistide ettevalmistamine ja kvalifikatsiooni tõstmine.
Oma teadusnõukogu MTUL-il esialgu ei olnud, selle ülesannetes tegutses peavalitsuse teaduslik-tehniline nõukogu.
ENSV metsamajanduse ja looduskaitse ministri 15.09.1969 käskkirjaga reorganiseeriti laboratoorium alates 01.10.1969 Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituudiks (lühidalt Eesti Metsainstituudiks).
Uurimisvaldkond laienes, uute uurimisteemadena lisandusid majanduslikult väärtuslike puuliikide selektsioon, endiste põlevkivikarjääride (hiljem ka fosforiidi- jm karjäärid) rekultiveerimine, metsataimekasvatus. Kohati olid uuringud vaid kaudselt metsandusega seotud. Olulisemad uurimused on metsaselektsiooni, tööstuslike jäätmaade rekultiveerimise, kompleksse metsaparanduse, metsamuldade kaardistamise aluste, metsa kasvukoha tüüpide klassifikatsiooni, metsa- ja looduskaitse küsimuste jm kohta. Teadustöö kõrvalt lahendas instituut paljusid ministeeriumi jooksva tööga seotud küsimusi, osales normdokumentide
(nt optimaalne metsasus, jõeäärsete kaitsemetsaribade laiuse kindlaksmääramine jne) väljatöötamisel jpm.
Alates 01.01.1973 ühendati Kurista metsamajandi Kaarepere metskond ja Härjanurme kalamajand Kaarepere metsakatsejaamaks ja arvati instituudi koosseisu. Katsejaam andis instituudile vajaliku baasi, kus korraldada katseid ja kontrollida uurimistöö tulemusi. Alates 01.03.1975 anti katsejaamale üle ka Kaiavere kalamajand, Härjanurme tiigimajand ja Äksi kalakasvatusmaja.
15.02.1978 kinnitas ENSV metsamajanduse- ja looduskaitse ministeerium instituudi
uue põhimääruse. Selle alusel jäid instituudi põhilisteks struktuuriüksusteks juba ministeeriumi 01.04.1976 käskkirjaga sektorite asemele moodustatud osakonnad. Koosseisu kuulusid metsaselektsiooni, -kasvatuse, -kaitse, -paranduse, looduskaitse, ökonoomika, metsamullateaduse, mehhaniseerimise ja uue tehnoloogia osakond. Praktiliste ülesannete lahendamiseks, tootmiseks või katsebaasidena töötasid instituudi koosseisus majandusliku uurimise laboratoorium, spetsiaalne konstrueerimisbüroo, Kaarepere metsakatsejaam ja puukoolkatsemajand, kelle suhted instituudiga olid reguleeritud erieeskirjadega.
Eesti Metsainstituudi direktori 07.04.1978 käskkirjaga anti Kaarepere metsakatsejaamale alates 01.05.1978 juriidilise isiku õigused. Katsemajandite osakonna alluvusse jäeti puukoolkatsemajand, kalamajanduse osakond ja vutifarm, jahimajand viidi üle metsakatsejaama alluvusse.
Alates 01.11.1979 moodustati Eesti NSV metsamajanduse- ja looduskaitse ministeeriumi 24.10.1979 käskkirjaga osakondade asemele metsaselektsiooni, -kasvatuse, -kaitse, -paranduse, looduskaitse, ökonoomika ja looduskasutuse laboratooriumid. Katsete korraldamiseks oli instituudi käsutuses 15 üle vabariigi paiknevat katsemetskonda. Instituut juhtis teadustööd kogu ENSV metsamajanduse ja looduskaitse ministeeriumi süsteemis, seega ka näidismetsamajandites,
looduskaitsealadel jm.
16.04.1988–01.02.1992 tegutses metsainstituudi alluvuses väikefirma Looduskaitse Insenerikeskus,
mille eesmärk oli aidata ettevõtetel ja elanikkonnal tõhustada keskkonnakaitset
ning kasutada loodusressursse ratsionaalsemalt.
ENSV valitsuse 16.01.1990 määruse alusel hakkas 01.03.1990 tegutsema Eesti NSV Riiklik Metsaamet. Viimase 30.05.1990 käskkirjaga moodustati Majandusliku Uurimise Laboratooriumi baasil metsaametile alluv metsamajanduse ökonoomika- ja infokeskus. Metsaameti alluvusse läksid ka spetsiaalne konstrueerimisbüroo ja Kaarepere metsakatsejaam.
30.12.1992 kinnitas metsaameti peadirektor uue instituudi põhikirja. Instituudi nimeks sai alates 01.01.1993 Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituut (lühidalt endiselt Eesti Metsainstituut) keskkonnaministeeriumi haldusalas tegutseva riikliku metsaameti alluvuses.
Instituudi struktuuriüksustena loodi uurimiskeskused, mille koosseisus võis vajadusest lähtuvalt töögruppe moodustada. Instituudi tegevust juhtis direktor koos nõukogu ning uurimiskeskuste ja allüksuste juhatajatega.
Instituut likvideeriti vabariigi valitsuse 31.12.1996 määruse alusel alates 28.02.1997.
Osa teadlasi ja baasuuringute korraldamine läks Eesti Põllumajandusülikooli metsandus ja maainseneriteaduskonna alluvusse. Rakenduslike uuringute korraldamiseks ja riigi metsamajandussüsteemi teenindava üksusena loodi Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus.
Järelejäänud varad ja puukool-katsemajandi töötajate töölepingud võttis keskkonnaministeeriumi 18.02.1997 määruse nr 13 alusel üle riigi aktsiaselts Tartu Puukool.

Materjal

Instituudi põhikirjad (1970, 1992) ja põhimäärus (1978); kõrgemalseisvate asutuste ning instituudi direktori käskkirjad; instituudi teadusnõukogu koosolekute protokollid (1970–1992, 1995); teaduslik-tehnilise ühingu koosolekute protokollid, tööplaanid, eelarved ja aruanded (1977–1982); teaduslike tööde käsikirjad (1966–1973); rahvakontrolligrupi protokollid (1975–1984); instituudi iga-aastase parima teadusliku töö valimise komisjoni protokollid (1974–1991); teadusliku uurimistöö plaanid ja aruanded (1964–1995); kirjavahetus metsamajanduse ja looduskaitse peavalitsuse, metsamajanduse ja looduskaitse ministeeriumi, metsamajandite, riikliku metsakomitee, NSVL TA metsamajanduse laboratooriumi, Lenini nim Üleliidulise Põllumajandusteaduste Akadeemia lääne osakonna, Eesti Teadusfondi nõukogu, riikliku metsaameti, välisriikide teadusasutuste jt-ga metsaselektsiooni,
looduskaitse, teadustöö, nõupidamiste ja konverentside korraldamise ning
neil osalemise, asutuse struktuuri, koosseisude, palkade jm kohta; kollektiivlepingud
ja nende täitmise kontrollaktid (1974–1990); koosseisu nimekirjad ning administratiiv-
majanduskulude ja teaduse finantseerimise eelarved ja bilansid (1963–1995); Eesti
kirdeosa maavarade kaevandamise uurimistööde programm (1987–1990); Lahemaa
rahvuspargi arenguplaani koostamise materjalid (1976–1977); teadusliku uurimistöö
programmid (1978–1980); ökoloogiliste uuringute programm (1991–1995); puukoolkatsemajandi tootmis-finantsplaanid (1975–1991); teiste katsemajandite tootmisplaanid ja aruanded; ametiühingu komitee koosolekute protokollid, aruanded ja finantsplaanid (1970–1991); Looduskaitse Insenerikeskuse põhikiri, asutamisleping ja protokoll (1988), muudatused põhikirjas (1989) ja tootmismajanduslik aruanne (1989).

Seonduv aines

EAA 5308 — *Eesti (NSV) Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut, 1034 s,
1904–1970.
EAA 5391 — *Tartu katsepuukool, 71 s, 1964–1971.
ERA R-2217 — ENSV Riiklik Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee, 5344 s, 1962–1989
(1962–1966 ENSV MN metsamajanduse ja looduskaitse peavalitsus, 1966–1988 ENSV
metsamajanduse ja looduskaitse ministeerium).
ERA T-73 — Eesti Metsainstituudi spetsiaalne konstrueerimisbüroo, 847 s, 1969–1991.
ERA R-2271 — ENSV Metsainstituudi majandusliku uurimise laboratoorium, 190 s, 1966–1985.
LVMA 721JO — Kaarepere metsakatsejaam, 467 s, neist 271 arhiiviväärtusega, 1978–1994.

Seadused

RTI 1996, 32, 641; 1997, 5/6, 33.
RTL 1997, 40, 206.
ENSV Ministrite Nõukogu määrus nr 446 (28.09.1963); nr 310 (24.07.1969).
ENSV MN metsamajanduse ja looduskaitse peavalitsuse juhataja käskkiri nr 189
(16.10.1963).
ENSV Ministrite Nõukogu korraldus nr 59-k (5.02.1975).
ENSV metsamajanduse ja looduskaitse ministri käskkirjad: nr 20 (1.02.1973); nr 22
(12.02.1975); nr 67 (26.03.1976); nr 23 (15.02.1978) ja nr 5-1/234 (24.10.1979).
Vabariigi valitsuse määrus nr 327 (31.12.1996).

Kirjandus

Ivar Etverk. Metsanduse Teadusliku Uurimise Laboratoorium (1963–1969). — Akadeemilise Metsaseltsi Toimetised XVIII: Metsandusliku uurimistöö minevik ja tänapäev. Tartu 2002, lk 45–60.