Fondiloend

Riigi Veterinaarlaboratooriumi Tartu filiaal - EAA.5389
Тартуская ветбаклаборатория
Eesti NSV Vabariikliku Veterinaarlaboratooriumi Tartu Rajoonidevaheline Veterinaarlaboratoorium (1964-1988); ENSV Riiklik Agrotööstuskomitee Tartu Rajoonidevaheline Veterinaarlaboratoorium (1984-1990)

Ajalugu

1947. a jaanuaris alustas tegevust *Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teaduslik Instituut (ELVTUI, ELVI), mille veterinaaria osakonna alla kuulus 1956–1963 Tartu veterinaarbakterioloogia laboratoorium. Eesti NSV põllumajandusministeeriumi 10.01.1964 käskkirjaga nimetati ELVI Tartu veterinaarbakterioloogia laboratoorium Tartu rajoonidevaheliseks veterinaarlaboratooriumiks ja allutati põllumajandusministeeriumi veterinaarvalitsusele.
Laboratooriumi ülesanded olid: bakterioloogilised, piimaproovide, patoanatoomilised
ja parasitoloogilised uuringud; trihhomonoosi, vibrioosi, nosematoosi uuringud, leukoosi hematoloogilised uuringud; vere- ja nahaproovide uurimine; vere ja söötade biokeemilised uuringud, mükoloogilised uuringud ja biopreparaatide valmistamine.
1967. a moodustati Tartu veterinaarlaboratooriumi baasil vaatluse, luure ja laboratoorse
kontrolli võrk, mille kooseisu kuulusid radioloogiline, sanitaar-toksikoloogiline ja bakterioloogiline laboratoorium.
Riigi Veterinaarameti 20.09.1993 käskkirjaga ühendati Tartu veterinaarlaboratoorium
Riigi Veterinaarlaboratooriumiga ning Tartu laboratoorium tegutses edasi Riigi Veterinaarlaboratooriumi filiaalina.
Põllumajandusministri 25.03.1998 määruse alusel lõpetati nii Riigi Veterinaarlaboratooriumi kui ka selle Tartu filiaali tegevus. Nende ja maakondade veterinaarlaborite liitmisega moodustati Veterinaar- ja toidulaboratoorium (VTL), mis kuulub põllumajandusministeeriumi haldusesse. VTL-i kesklaboratoorium ja juhtkond asub Tartus.

Materjal

ENSV põllumajandusministeeriumi (1964–1982), Eesti NSV Agrotööstuskoondise
(1983–1986), riikliku veterinaarlaboratooriumi (1986; 1992–1997), asutuse direktori
(1964–1976; 1991–1997) käskkirjad ja käskkirjade registreerimise raamat (1993–1995); Riigi Veterinaarameti käskkirjad (1992–1997); Tartu rajooni RSN täitevkomitee otsused (1977–1979); põhikiri (11.01.1996) ja töö sisekorra eeskiri (1993); tööplaanid (1966–1983); kirjavahetus Riigi Veterinaarameti, põllumajandusministeeriumi jt asutustega veterinaar-, laboratoorsete uuringute jm küsimustes (1988, 1994–1997); statistilised (1964–1989) ja aastaaruanded (1964–1990); diagnostiliste ja veterinaar-organisatoorsete tööde (1964–1983) ja veterinaaralased (1988) aruanded; veterinaarkaadri nimekiri (1986);
koosseisude nimekirjad ja administratiiv-majanduskulude eelarved (1964–1983); juhtkonna ülalpidamiskulude, eelarve ja koosseisude nimekirjad (1985–1989, 1991–1997), 1990. a koosseisude nimekiri; eelarve täitmise aastaaruanded (1991–1997); avabilanss seisuga 01.01.1964, varade üleandmise-vastuvõtmise akt ning varade nimekiri (29.01.1964); finants-majanduslikud ja laboratooriumi revideerimise aktid (1964–1983); revideerimisaktid (1987); majandite revideerimise aruanded (1983); erivahendite eelarve (1990); riigivara majandamise kava (1996–1997); statistilised aruanded tööjõu, kaadri, uuringute jm kohta (1991–1997); uuringute koondaruanded (1991–1997); laboratooriumide koondaruanne (1996); vere ringtestid (1997–1998); ametiühingu revideerimise akt (1968), aü komitee koosolekute (1971–1972, 1977–1983) ja aü aruande-valimiskoosolekute (1969–1983) protokollid; aü statistilised aastaaruanded (1972–1983) ja finantseelarved (1975–1981).

Seonduv aines

EAA 5405 — *Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, 2371 s, 1946–1998.
ERA R-1966 — ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Vabariiklik Veterinaarlaboratoorium, 889 s, 1942–1986.

Seadused

RTL 1998, 112, 455.
RTI 1999, 58, 608.

Kirjandus

Veterinaar- ja toidulaboratooriumi kodulehekülg: http://www.vetlab.ee/ (12.08.2009).