Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Balti Tsonaalse Teadusliku Uurimise Veterinaarlaboratoorium - EAA.5373
Зональная научно-производственная ветеринарная лаборатория по болезням птиц
Balti Tsonaalne Teaduslik-Tootmisalane Lindude Haiguste Veterinaarlaboratoorium (1967-1971)

Ajalugu

Lindude haigusi uurinud teadusasutus.
NLKP Keskkomitee ja NSVL Ministrite Nõukogu 03.09.1964 ühismäärus „Kanamunade ja linnuliha suurtootmise organiseerimisest“ kohustas muuhulgas asutama tsonaalseid laboratooriume linnuhaiguste uurimiseks.
Eestis loodi laboratoorium Eesti linnukasvatuse valitsuse ja Eesti Põllumajanduse
Akadeemia (EPA) rektoraadi algatusel ja NSVL põllumajandusministeeriumi 25.11.1966 käskkirja alusel.
Aastatel 1967–1972 kandis nime Balti Tsonaalne Teaduslik-Tootmisalane Lindude
Haiguste Veterinaarlaboratoorium. Laboratooriumi tegevuspiirkond oli Eesti-, Läti- ja
Leedu NSV. Allus vahetult Leningradis (Peterburis) asuvale Üleliidulisele Lindude Haiguste Teadusliku Uurimise Instituudile (ÜLHTUI), mis 22.03.1967 kinnitas laboratooriumi põhikirja. Tegevust alustati 01.04.1967, laboratoorium asus EPA veterinaariateaduskonna hoones ja alustas tööd selle kateedrite baasil.
Laboratooriumi struktuuri kuulusid lindude koktsidioosi (ainuraksetest tingitud haigus) ja pulloroosi (bakteriaalne nakkus) uurimise osakond ning administratiiv- ja teenindav personal. Laboratooriumi juhtis ÜLHTUI määratud direktor, kelle juures tegutses osakonnajuhatajatest ja spetsialistidest koosnev nõukogu. Esimeseks direktoriks määrati Jüri Parre.
Laboratooriumi ülesanded olid: Balti liiduvabariikides enam levinud linnuhaiguste
teaduslik uurimine, linnuhaiguste alase konsultatiivse ja teadusliku abi osutamine riiklikele veterinaarorganitele ning linnukasvatusmajanditele, teadussaavutuste juurutamine linnuhaiguste tõrje praktikasse ja täienduskursuste korraldamine linnukasvatusmajandite töötajatele.
Vastavalt NSVL põllumajandusministeeriumi 04.02.1972 käskkirjale „Põllumajanduslike teaduslike uurimisasutuste võrgu korrastamine ning struktuuri ja spetsialiseerumise ratsionaliseerimise meetmed“ kinnitas ÜLHTUI 24.10.1972 laboratooriumi uue põhikirja.
Asutus sai uue nimetuse — Balti Tsonaalne Teadusliku Uurimise Veterinaarlaboratoorium.
Uue põhikirja järgi kuulusid uurimisasutuse struktuuri administratsioon, koktsidioosi,
pulloroosi, Mareki haiguse ja sanitaar-hügieeniliste tingimuste uurimise sektor ning
teaduslik abipersonal.
1975. a moodustati laboratooriumis teaduslik-metoodiline nõukogu, mille ülesanded
olid: temaatiliste plaanide, tööprogrammide ja teaduslike aruannete läbivaatamine, soovituste andmine dissertatsioonide kaitsmiseks jm teadusliku uurimistööga seonduvate küsimuste lahendamine.
Alates 01.05.1990 anti laboratoorium vastavalt NSVL Ministrite Nõukogu, Leedu NSV
Ministrite Nõukogu ja Läti NSV Ministrite Nõukogu 07.02.1990 määrusele ja ENSV valitsuse 12.03.1990 määrusele üleliidulisest alluvusest Eesti Vabariigi alluvusse. Eesti Vabariigi põllumajandusministeeriumi 22.10.1991 käskkirjaga anti laboratooriumi varad üle Eesti Põllumajandusliku Biotehnoloogia Keskusele (1996. a-st *Eesti Agrobiokeskus).

Materjal

Põhikirjad (1967, 1972); käskkirjad (1966–1990); varade üleandmise akt (1991); teadustöö alane kirjavahetus (1967–1989), teadustöö aruanded (1967–1990), artiklite käsikirjad ja ettekanded (1967–1989), otsused ja retsensioonid (1967–1989), teadustööde aruanded ja kokkuvõtted (1967–1987); teaduslik-metoodilise nõukogu koosoleku protokollid (1975–1986); teadustöö plaanid ja programmid (1968–1990); tootmisnõupidamiste ja töökoosolekute protokollid (1967–1989); statistilised aruanded (1967–1990); eelarved ja töötajate nimestikud (1967–1990); aastaaruanded koos lisadega (1967–1990); finants-majandusliku revideerimise aktid (1968–1990); toimikute nomenklatuur (1967, 1972, 1990).

Seonduv aines

EAA 5372 — *Eesti Agrobiokeskus, 73 s, 1987–2000.
EAA V-346 — Eesti Agrobiokeskus (personalidokumendid 1967–2000).

Seadused

NLKP Keskkomitee ja NSVL Ministrite Nõukogu määrus nr 740 (03.09.1964).
Balti Tsonaalse Teaduslik-Tootmisalase Lindude Haiguste Veterinaarlaboratooriumi põhikiri (22.03.1967).
Balti Tsonaalse Teadusliku Uurimise Veterinaarlaboratooriumi põhikiri (24.10.1972).
NSVL MN, Leedu NSV MN ja Läti NSV MN määrus nr 120 (7.02.1990).
ENSV valitsuse määrus nr 55 (12.03.1990).
EV põllumajandusministeeriumi käskkiri nr 101 (22.10.1991).

Kirjandus

Jüri Parre. Uus laboratoorium kolme vabariigi peale: [tsonaalne lindude haiguste Balti laboratoorium, asukohaga Tartu]. — Edasi 1967, 8. aprill.