Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa talurahvaseaduse erikomisjon - EAA.4728
Temporäre Kommission in Sachen der Bauernverordnung für Estland
Особая комиссия по делам крестьянского положения в Эстляндии

Ajalugu

Teisi nimetusi: Eestimaa talurahvaseaduse ajutine komisjon.

Eestimaa Talurahvaseaduse Erikomisjon moodustati Senati 05.10.1832 ukaasi „Balti kubermangudes asutatavate talurahvaseaduse erikomisjonide reeglite kinnitamine” alusel, mis nägi ette komisjonide moodustamise Eesti- ja Liivimaa kubermangudes ning Saaremaal, varem tegutsenud Uue Talurahvaseaduse Sisseseadmise Komisjon asemele. Komisjoni eesmärgiks oli talurahvaseaduse edasisel rakendamisel tekkida võivate küsimuste läbivaatamine ja erimeelsuste lahendamine. Komisjoni esimeheks oli tsiviilkuberner ja liikmeiks kaks kubermanguvalitsuse nõunikku, üks kroonupalati nõunik ja kaks rüütelkonna poolt valitud esindajat. Komisjon allus otse Balti kindralkubernerile. Liikmed töötasu ei saanud ja kantseleikulud kattis rüütelkond.

Komisjoni ülesandeks oli talurahvaseaduse rakendamisel esile kerkinud arusaamatuste puhul selgitada seaduse sisu; kanda ette kui mõni määrus paistis kahjustavat talupoegade või mõisnike huve; tuua esile vastuolud varem olemasolevate seaduste ja talurahvaseaduse vahel. Kui mõni uus seadus või ettekirjutus polnud kooskõlas talurahvaseaduse punktide või Balti kubermangude talupoegadele antud eriõigustega, tuli sellest ette kanda kindralkubernerile, kes pidi ettepanekud Siseministeeriumi kaudu edastama keisrile. Kindralkuberneril oli õigus peatada ebaõigete määruste ja seaduste täitmine.

Eestimaa talurahvaseaduse erikomisjon lõpetas oma tegevuse Senati ukaasi 05.07.1856 „Määrus Eestimaa kubermangu talupoegade kohta” alusel.

Materjal

Eestimaa tsiviilkuberneri ringkirjad (1838-1852). Toimikud ja kirjavahetus talurahvaseaduse rakendamise reeglite, ettekirjutuste, otsuste jm kohta — komisjoni asutamise ja tegevuse; riigi- ja maamaksude, hingeloenduse läbiviimise; talupoegade kogukonda kirjutamise ja ümberkirjutamise; linnadesse ümberasunud talupoegade; sõjaväeteenistuse; talupoegade pärimisõiguse; rendilepingute; mõisapolitsei; kroonumagasiaitade jm kohta (1833-1856); toimikud talupoegade palvekirjade ja kaebustega nende õiguste rikkumise asjus (1833-1846); toimikud kreisikohtunike, kihelkonna politseikohtunike, kogukonnakohtunike ja nende kaasistujate valimise; kogukonnakohtute revideerimise (1833-1855) kohta. Registratuurraamatud (1833-1852).

Seadused

ПСЗ II nr 5649 (05.10.1832), nr 30693 (05.07.1856).