Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa kubermanguvalitsus - EAA.30
Estländische Gouvernementsregierung
Эстляндское губернское правление

Ajalugu

Teisi nimetusi: Tallinna asehalduskonna Valitsus 1783-1796
Tallinna Asehalduskonna Valitsus, Revaler Statthalterschaftsregierung, Ревельское наместническое правление 1783-1796

Seoses Venemaa 07.11.1775 kubermanguseaduse laiendamisega Eesti- ja Liivimaale moodustati Senati ukaasiga 03.12.1783 Tallinna (Revali) asehalduskond, mille kõrgemaks administratiivasutuseks sai Senati 15.01.1784 ukaasi kohaselt asehalduskonna valitsus eesotsas kuberneriga.

Erinevalt Venemaa sisekubermangude kubermanguvalitsustest koosnes Tallinna Asehalduskonna Valitsus kahest ekspeditsioonist — saksa ja vene, mis ajuti jagunesid laudadeks. Vene ekspeditsiooni asjaajamine toimus vene keeles ja ülesannete hulka kuulus asjaajamise korraldamine impeeriumi kõrgemate riigiasutustega, sisekubermangude valitsuste ja riigiasutustega. Saksa ekspeditsioon tegeles saksa keeles kubermangusisese asjaajamisega.

Senati 28.11.1796 ukaasi alusel likvideeriti Tallinna asehalduskond ja taastati enne 1783. a Liivi- ja Eestimaal eksisteerinud kohalikud asutused. Säilis otse Senatile alluv kubermanguvalitsus eesotsas tsiviilkuberneriga. 1801-1876 allus kubermanguvalitsus Balti kindralkubernerile. 1802. a-st kuulus kubermanguvalitsus kõrgema administratiiv-politseiasutusena kubermangus Venemaa siseministeeriumi süsteemi. Kubermanguvalitsuse funktsioone piirasid Eestimaa rüütelkonna eriõigused ja privileegid.
Senati ukaasiga 01.08.1852 laiendati Baltimaile 02.02.1845 kubermangu asutuste seadus. Ekspeditsioonid likvideeriti ja moodustati osakonnad, mis omakorda jagunesid laudadeks. Kantseleid juhtis vanemsekretär ja seal peeti kubermangu komisjoniprotokolle, registratuuri, kubermangu täidesaatvaid ja majandust korraldavaid, „Kubermangu Teataja” väljaandmise ja salajasi toimikuid. Kantselei ülesandeks oli riigiasutustele uute seadusandlike aktide tutvustamine ja kubermanguvalitsuse asjaajamise korraldamine. Funktsioonide jaotus osakondade ja laudade vahel muutus, sõltudes tõenäoliselt asjaajamises tekkinud toimikute arvu muutumisest. Ühest lauast võidi rida küsimusi üle anda teise osakonna mõnda lauda. Samuti polnud lauad kinnistatud osakonda.
Senati ukaasiga 06.04.1865 Siseministeeriumi alluvuses olevate kubermanguasutuste ümberkorraldamise kohta ja 08.06.1865 kubermanguasutuste ümberkorraldamise ajutiste reeglite alusel korraldati kubermangu asjaajamine ümber. Eestimaa Kubermangu Tervishoiuvalitsus ja Eestimaa Kubermangu Ehitus- ja Teedekomisjonid muutusid kubermaguvalitsuse osakondadeks.
Revisjonilaud moodustati 08.01.1853 andmete kogumiseks maksuvõlglaste ja lõpetamata asjade kohta. 08.06.1865 reeglite alusel lõpetati revisjonilaua tegevus ja tema funktsioonid anti üle erilauale. Enamus finantsasju läks üle arvepidamislauale, mille ülesandeks oli kubermangu eelarvete ja aruannete koostamine, raamatupidamisraamatute pidamine ning kubermangu ja tema allasutuste koosseisude ülalpidamine.
Ajalehe-laud alustas tegevust 1852. a, selle ülem oli samaaegselt kubermangu trükikoja ülevaataja ja ajalehe „Eestimaa Kubermangu Teataja” toimetaja. Ajalehe-laud hoolitses keisri manifestide ja ukaaside, kubermanguvalitsuse määruste ja kuulutuste jm avaldamise eest.
Alates 1859. a oli kubermanguvalitsuse juures oma arhiiv, mida juhtis arhivaar.

Üldasjade erikomisjon (общее присутсвие) tegutses 1889-1917, ülesanneteks oli eelarvete koostamine ning maksude määramine, vahendite leidmine rahukohtute ruumide ja arestikambrite ülalpidamiseks ning remondiks; vabriku- ja tehasehoonete hindamine jm.
1. laud tegutses Eestimaa Kubermanguvalitsuse kantselei I osakonna koosseisus 1852-1911 ja II osakonna koosseisus 1912-1917. Esialgu pidas 1. laud toimikuid kubermanguvalitsuse ja tema allasutuste isikkoosseisu; erinevate isikute (sh ka puhkusele lubatud alamväelaste) tagaotsimise; erusolevate alamväelaste ja nende perekondade; adrakohtunike ja vallavanemate valimise ning kinnitamise; töötasu ja võlgade sissenõudmise kohta. Alates 1856. a lisandus Eestimaa rüütelkonna Maapäevade kokkukutsumine, Maapäeva ja rüütelkonna määruste läbivaatamine ning kinnitamine. 1868. a-st kuulusid 1. lauda toimikud erinevate isikute tagasisaatmise kohta oma endisesse elukohta ja 1869. a-st linnamaade tagastamise kohta. 1885. a anti 6. lauast üle välismaalaste toimikud. Eestimaa kuberneri korralduse alusel 20.01.1891 korraldati alates 1892. a-st asjaajamine laudade vahel ümber: 1. laua pädevusse kuulusid nüüd toimikud välismaalaste, maakondade politseijaoskondadeks jaotamise, Maapäevade kokkukutsumise ja rüütelkonna otsuste ning valitavate ametiisikute kinnitamise, usutunnistuse kohta tunnistuste väljaandmise, aukodanike kinnitamise, luteriusu kirikuõpetajate määramise, alamväelaste pärandi väljaandmise, vastastikuse kindlustuse, sõjavägede majutamise ja sõjaväelaagrite ehitamiseks koha eraldamise kohta. 1905. a anti 3. lauast üle linnaomavalitsuste poolt eraldatavate sõjaväe majutusrahade läbivaatamine, riikliku ja täiendava maamaksu, maa-aadli koormiste (postijaamad, küüdikohustus jm) toimikud. 2. lauast anti üle toimikud riigiviina müügi ja trahterites piljardi ning muusikaautomaatide lubamise kohta.
1913-1916 a-il laua funktsioonid ei muutunud, kuid lisandusid toimikud kirikukoormiste ja kohalikes kõrgemates administratiivasutustes seaduste tõlgendamisel tekkinud lahkarvamuste kohta. Sarnaseid muutusi toimus ka teiste laudade funktsioonides. 1906. a anti seltside registreerimine üle Eestimaa Kubermangu Seltsiasjade Nõukogule; 1912. a läksid seoses vanglate inspektsiooni moodustamisega viimase komptentsi vanglaametnike teenistusküsimused.
Eestimaa Kubermanguvalitsus likvideeriti 30.03.1917 Venemaa Ajutise Valitsuse seaduse „Eestimaa kubermangu administratiivasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuste ajutine korraldus” alusel, ametisse pandi Ajutise Valitsuse kubermangukomissar.

Materjal

Nim 1
Saksa ekspeditsioon: Senati ukaasid (1783-1852), publikaadid (1784-1852), protokollid ja istungite žurnaalid (1783-1852). Kirjavahetus ja toimikud passide ja isikutunnistuste väljaandmise; riigi alamate, välismaalaste ja juutide; kubermangu topograafilise mõõdistamise ja kirjeldamise; aadlike ja aadlimõisate; linnade, linnamajade, -platside, -mõisate ja -maade, linnakodanike ja -elanike, kommunaalmajanduse ja finantsasjade; pärisoriste talupoegade õiguste ja nende vabastamise, vabaduskirjade, vabade rootsi talupoegade, talupoegade majapidamiste, talupoegade rahutuste, põgenenud talupoegade jm; põllumajanduse, melioratsiooni, parkide ja aedade, loomakasvatuse, kalanduse, metsanduse ja jahinduse; loodusvarade — turba ja lubja (1791-1834), näljahädade ja magasiaitade; kaubanduse, käsitöö ja tsunftide; veskite, viinapõletamise, manufaktuuride ja vabrikute; laevasõidu ja -õnnetuste; postikorralduse, teede ja sildade; arhitektuuri ja ehituste; trükikodade, trükiteoste ja tsensuuri; kirikute; tervishoiu ja hoolekande; finantsasjade ja riigimaksude; sõjaväeasjade — sõjad, pidustused, väeosade majutamine, isikkoosseis, nekrutid, desertöörid, soldatinaised ja -lapsed, kantonistid jm; maamiilitsa ja adrakohtunike; vanglate ja arreteeritute; vaidlusaluste tsiviil- ja vaidlustamata kohtuasjade (testamendid, eestkoste, adopteerimise) jm (1783-1852) kohta. Kinnistamisekspeditsiooni, Tallinna linnas sõjaväe majutamise reguleerimise komitee, maamiilitsasse vastuvõtu komisjoni materjalid ning vana arhiivi korrastamise dokumendid ja -registrid.

Nim 2
Vene ekspeditsioon: Senati ukaasid (1784-1852), ringkirjad ja ettekirjutused (1784-1846), kindralkuberneri ja tsiviilkuberneri ettepanekud (1784-1847), protokollid ja istungite ñurnaalid (1784-1852), topograafilised andmed, aruanded ja nimekirjad (1808-1843). Kirjavahetus ja toimikud: talurahvarahutustest osavõtjate, ärajooksnud talupoegade, desertööride jt Siberisse sunnitööle, kindlustustöödele või arestiroodudesse saatmise; põgenenud talupoegade tagaotsimise ja nende omanikule tagastamise; kubermangu meditsiiniline järelevalve ning epideemiate ja taudidega võitlemise; eestkoste- ja pärandusasjade; koolide, kasvatus- ja parandusasutuste järelevalve; vaimulike; kubermangu rahvaarvu ja hingerevisjonide; talupoegade ostu-müügi, pärisorjusest vabastamise; välismaalastele vene kodakondsuse andmise; aadliseisuse ja aukodaniku nimetuse andmise; nekrutite võtmise; kubermangu majandusliku olukorra, sh põllumajanduse, kaubanduse ja tööstuse; valerahategijate; uute linnade ja asulate rajamise ja nende heakorra; kaubandus- ja tööstusettevõtete, laatade ja trahterite avamise; riigihoonete ja kirikute ehituse ja remondi, ehitusmaterjalide, toiduainete ja loomatoidu, riigiviinaladudesse viina hangete; teede, sildade ja postijaamade järelevalve; laevanduse ja laevahukkude; rahvastiku, sh kubermangu elanike arvu ja hingerevisjonide läbiviimise kohta; kroonutalupoegade ümberasustamise kohta sisekubermangudesse; passide väljaandmise; kroonu-, üleriigiliste ja linnade maksude laekumise ning võlgade sissenõudmise järelevalve; kohtute tegevuse järelevalve, vanglate jt kinnipidamisasutuste juhtimise jm kohta (1782-1852). Registratuurraamatud, raamatupidamise raamatud (1783-1852).

Nim 3
Kantselei: Senati ukaasid (1853-1912), siseministeeriumi, Eestimaa kuberneri ja kubermanguvalitsuse ringkirjad (1854-1915), Balti kindralkuberneri, kuberneri ja kubermangu prokuröri ettepanekud (1853-1907), istungite protokollid (1852-1916). Kirjavahetus ja toimikud isikute tagaotsimiste (1852-1887), asjaajamise, trahvide, maksude sissenõudmise, trükikoja ja ajalehtede, kohtuasutuste tegevuse kontrollimise, kubermanguvalitsuse ja allasutuste teenistujate ülalpidamise, erivahendite kasutamise, vaeslaste varjupaikade jm otstarbeks annetuste kogumise, vanglate ja kinnipidamisasutuste sanitaarse seisukorra jm kohta (1852-1917). Raamatupidamise ja registratuurraamatud (1852-1917).

Nim 4
1. laud: Senati ukaasid, Sise-, Sõja- ja Rahandusministeeriumi ringkirjad (1852-1916). Toimikud (1852-1917): kubermanguvalitsuse ja tema allasutuste isikkoosseisu; mitmesuguste isikute tagaotsimise; erus olevate alamväelaste ja nende perekondade; adrakohtunike ja vallavanemate valimise ning kinnitamise; töötasu ja võlgade sissenõudmise; alates 1856. a Maapäevade kokkukutsumise ning selle ja rüütelkonna komitee otsuste kinnitamise; alates 1868. a erinevate isikute kerjamise eest algsesse elukohta tagasisaatmise; Tallinnas elavate juutide olukorra; 1881. a-st välismaalaste; 1892. a-st maakondade politseijaoskondadeks jaotamise; luteriusu pastorite määramise ja ümberpaigutamise; sõjavägede majutamise; 1905. a riigi- ja kohalike maksude; arestimajade ja arreteeritute ülalpidamise; riigiviina müügi; trahterites piljardi ja automaatsete muusikariistade paigaldamise lubamise; 1913. a kiriku- ja kirikuehituskoormiste kohta. Registratuurraamatud (1852-1916).

Nim 5
2. laud: Senati ukaasid, ringkirjad, ettekirjutused ja bülletäänid (1868-1916); toimikud nekrutikohustuse täitmise, vabaduskirjade väljaandmise, välismaalaste vene kodakondsusse võtmise, riigi- ja ühiskondlike maksude sissenõudmise, korterikomisjonide eelarvete kinnitamise, tööstusettevõtete rajamise, kultuur-hariduslike seltside põhikirjade kinnitamise, laevahukkude, Siberisse saatmise, sõjakoolidesse saatmise jm kohta (1852-1916); korterikohustuse küsimused (alates 1874); 1892-1905: Eestimaa kubermangu linnade Siseministeeriumi keskasutuste ülalpidamiseks maksustamise ja maksude sissenõudmise; järelevalve kaubandus- ja tööstusettevõtete olukorra ning nende üleriiklike maksudega maksustamise; linnade omavalitsuste ja ametiisikute, gildide ning tsunftide üle; merekoolide ja -klasside avamise jm kohta. Alates 1905. a-st: järelevalve linnade omavalitsuste üle; passide ja tunnistuste väljaandmise; eestkosteasjade aruandluse; Riiginõukogusse ja Riigiduumasse valimiste jm kohta. Registratuurraamatud (1856-1916).

Nim 6
3. laud: Toimikud rahvaloenduse ja seisuste jaotuse; magasiaitade, kirikute ehitamise ja nende ülalpidamise, maakondades sõjavägede majutamise; toiduainete ja loomasööda hindade; 1879. a-st sündmuste, kuritegude ja üleastumiste kohta; 1885. a-st vaieldamatute tsiviilhagide, varade arestimise ja erinevate asutuste tsiivilnõudmiste kohta. 1889. a-st hakati üle andma toimikuid vanade kohtute likvideerimise ja rahukohtute ülalpidamise ning rahukohtunike määramise kohta; 1905. a toimikud Tallinna Ringkonnakohtu ja Ajutise Sõjakohtu otsustega revolutsioonist osavõtjate karistamise, Siberisse, sunnitööle ning arestiroodudesse saatmise; administratiivkorras väljasaadetute politseilise järelevalve, vanglate ülalpidamise jm kohta; 1912. a anti kõik vanglatesse puutuvad asjad 3. lauast üle vanglate inspektsiooni. Sunnitööle ja parandusasutustesse saadetud arreteeritute ning järelevalve all olevate isikute nimekirjad (1906-1912). Registratuurraamatud (1852-1915).

Nim 7
4. laud: Eestimaa Kubermanguvalitsuse, Siseministeeriumi politseidepartemangu, maakondade ülemate jt ringkirjad (1876-1917). Toimikud maakorralduse — vaidlusaluste maade, mõisate piiride reguleerimise, talumaade müügi ja rendi, teede ehituse, kiriku-, kooli- ja surnuaiamaade eraldamise, maavaldajaile laenude andmise; servituutide, kalapüügi-, metsaraie, -parvetamise jt õiguste reguleerimise; talupoegade kaebused rendi tõstmise, rendikohtadelt ebaseadusliku väljatõstmise, omandiõiguse rikkumise jm kohta (1852-1892), millega 1889. a hakkasid tegelema maakondade talurahvaasjade komissarid; Eestimaa ja Peterburi kubermangude vahelise piiri reguleerimise; 1869. a seoses Balti raudtee ehitusega maade võõrandamise ja kahjude hüvitamise; õigeusu kirikute materiaalsete vajaduste kindlustamise, luteriusu kirikute varandusliku seisu, usuvahetuse, palvemajade avamise (1870-1905); vara oksjonil müümise, isiklikule varale keeldude kohaldamise, võlgade, rendi- ja kirikumaksude sissenõudmise; kubermanguvalitsuse ja tema allasutuste ametnike töölevõtmise, vallandamise, autasustamise, pensionide ja toetuste määramise; politsei koosseisude, maakondade ja linnade politseijaoskondade revideerimise, vabrikute ja tehaste politseijärelvaatajate ametikohtade loomise (1893-1917); põllumajandus-, kultuur-hariduslike ja heategevusseltside registreerimise, põhikirjade kinnitamise ja likvideerimise (1896-1906), 1914. a valitsusasutuste ja nende ametnike evakueerimise, linnade sanitaarse seisukorra, desertööride jm kohta.
Registratuurraamatud (1852-1916).

Nim 8
5. laud: Toimikud talupoegade kaebustega adrakohtunike, mõisapolitsei, kubjaste peale; linnaelanike kaebustega magistraadi, foogtikohtu ja kohtuasutuste peale; linnamajanduse — linna eelarvete kinnitamise, heakorra, magasiaitade ja linnakassade, linna maksude ja koormiste, magistraadi ja foogtikohtu ametnike ülalpidamise, uue aktsiisimaksu reglemendi rakendamise jm; adrakohtunike kompetentsi selgitamise; kirikueestseisjate valimiste, linnade korterikoormiste (1873-1874); 1882. a-st joogikohtade avamise lubade; 1883. a-st linnade politseiasutuste õiguste; valdade ametiisikute valimiste; puhkusel viibivate alamsõjaväelaste otsimise; linnade kinnisvaramaksu kohta.
Adrakohtunike, kohtunike ja vallavanemate teenistusalaste üleastumiste, Eestimaa Ülemmaakohtu talupoegade tsiviilhagide kohta käivate otsuste, aresti alt põgenenud isikute tagaotsimise ja arreteeritud isikute kohta andmete kogumise, vallakohtute otsuste täideviimise, urjadnikute õiguste ja kohustuste, politseiasutuste asjaajamise, talupoegade rendilepingute sõlmimise ja vormistamise korra selgitamise kohta; üksikud asjad seoses hobusevarguste ja talupoja seisusest isikute lapsendamisega. 1892. a-st toimikud talupoegade maakorralduse (anti juba 1893. a üle talurahvaasjade komisjonile), linnade, politsei ja vahetult kubermanguvalitsusele alluvate ametnike (vallavanemad, kohtunikud, kirjutajad, mõisapolitsei jt) teenistusalaste kuritegude kohtuliku uurimise kohta. 1905. a-st toimikud kohalikes administratiivasutustes seaduste tõlgendamisel ja rakendamisel tekkinud erimeelsuste lahendamise kohta; maakondade ja linnade kohtuasutuste ning isikute vahel tekkinud erimeelsuste lahendamise; kubermanguvalitsusele alluvate ametiasutuste ja -isikute ebaseadusliku tegevuse ja nende asjaajamise revideerimise kohta. 1912. a-st toimikud kaebustega politsei peale voorimeheteenuse lubade väljaandmise; maakonna ülemate peale metsavahtide mittekinnitamise pärast; politsei üle administratiivse järelevalve teostamise kohta. 1913. a-st toimikute pidamine mõisamaal elavatelt isikutelt ühiskondlike maksude sissenõudmise, politseivalve, rahvamiilitsa ja kirikukoormiste kohta. Registratuurraamatud (1852-1917).

Nim 9
6. laud: Siseministeeriumi, Eestimaa Kubermanguvalitsuse, Vanglate Peavalitsuse, Siseministeeriumi politseidepartemangu jt ringkirjad (1870-1915). Toimikud vekslivõlgade ja töötasu nõudmise; oksjonite; ebaseadusliku kauplemise; pärandusasjade; kubermanguvalitsusele ja kontrollpalatile alluvate asutuste nööriraamatute revideerimise kohta. 1865. a-st toimikud kerjamise ja hulkurluse vastu võitlemise ning desertööride ja passita isikute tagaotsimise; etapi korras isikute alalisse elukohta saatmise; posti, teede, sildade, üleveokohtade seisukorra; kaubanduse ja tööstuse; maksude ja võlgade sissenõudmise; laatade korraldamise; salakaubaveo ja kauplemisreeglite rikkumise vastu võitlemise; laevahukkude, laevade ning lastide päästmise eest autasude andmise; psüühiliselt haigeks tunnistamise; kogukonnast väljaheitmise; Siberisse saatmise; vanglapolitsei järelevalve ja arreteeritute toiduainetega varustamise; usutunnistuste kohta. 1885. a-st toimikud vaidlustamata tsiviilnõuete; varade arestimise ja keelu alla paneku kohta; 1892. a-st toimikud juutidele elamislubade andmise; pärandus- ja eestkosteasjade; riigimaksude ja ravirahade sissenõudmise; erus olevate alamväelaste ja nende pereliikmete linna- ning vallakogukondadesse kirjutamise kohta; 1913-1917 a toimikud juutide kaubandus- ja tööstusettevõtete avamise ning kinnisvarade omandamise taotluste läbivaatamise; juutide meetrikaraamatute plankide koostamise ja nende rabidele saatmise; aruandlus kubermangu saabunud ja kubermangust lahkunud juutide ning nende kubermangusisese liikumise kohta; trahterite avamise ja sulgemise, muusikaautomaatide soetamise ning mängude pidamise lubade väljaandmise kohta (1852-1917).

Nim 10
7. laud: Sise-, Justiits- ja Sõjaministeeriumi, Vanglate Peavalitsuse jt ringkirjad (1868-1913). Toimikud ühiskondliku korra kaitse; kubermangus arreteeritute ja nende kuritöö koosseisudest andmete kogumise; linnade vanglapolitsei järelevalve; haigete ja surnud kohtualuste tunnistamiseks eriametnike määramise kohta. 1865. a-st toimikud kohtuotsuste täideviimise ja vallakohtute otsuste kinnitamise kohta. Juhtumiste uurimise toimikud. 1892. a-st toimikud kohtuotsuste täideviimise (sunnitööle, Siberisse ja parandusroodudesse saatmine) ja karistusalustele perekondade järelesaatmise; kogukonnast väljaheitmise ja peale karistuse kandmist kogukonda tagasivõtmise; administratiivkorras Eestimaa kubermangu saadetute üle politseijärelevalve korraldamise kohta. Aruandlus kinnipidamisasutuste töötasude ja vanglate kulude; arreteeritute töö ja saadud tulude; vanglaasutuste heaks laekunud trahvide; väljasaadetud ja edasisaatmisele kuuluvate arreteeritute jaoks vajalike esemete igaaastase kontrolli kohta.
1905. a-st toimikud õigeusukirikute materiaalse kindlustamise; raskolnikute; usuvahetuse; luteriusu kirikute varandusliku seisu ja pastorite ning vennastekogude jutlustajate kinnitamise; järelevalve baptistide jutlustajate üle.
Toimikud välismaalaste Vene kodakondsusse võtmise ja maalt väljasaatmise kohta. Toimikud laenu- ja hoiukassade; raudtee ehituseks ja muudeks vajadusteks maade võõrandamise; posti- ja telegraafi asutuste; jahilubade väljaandmise; rahukohtunike valimiste; aukodanike ja pärilike aukodanike tunnistuste väljaandmise; Tallinnas asuvate konsulaatide juhtimise; kirikukoormiste sissenõudmise kohta. Tallinna Rooma-Katoliku kiriku meetrikaraamatud (1912-1915). Toimikud Naissaare talupoegade ümberasustamise kohta uutele maadele ja metsa raiumise keelustamise kohta Naissaarel 1913. a. Registratuurraamatud (1852-1914); raamatupidamisraamatud (1891-1905).

Nim 11
8. laud: Toimikud alamväelastele passide väljaandmise; hulkurluse ja kerjamise vastu võitlemise; põgenenud talupoegade ja desertööride tagaotsimise ning elukohta tagasisaatmise; töövõimetute ja elatusvahendeid mitteomavate Poolast pärinevate erualamsõjaväelaste kodumaale tagasisaatmise; epideemiate ja epizootiatega võitlemise; posti, teede, sildade ja ülekäigukohtade seisukorra; kubermangus esinevate võlgnevuste kohta andmete kogumise; asulate moodustamise, linnade raamatukogude, kultuurharidus- ja heategevusseltside põhikirjade kinnitamise; laatade korraldamise; salaviina müügi ja salakaubaveo; laevahukkude ja päästetud laevade ning lastide omanikele tagastamise ning päästetud laevade ning lastide eest autasude maksmise kohta (1852-1866). Registratuurraamatud (1853-1865).

Nim 12
9. laud: Toimikud kohtuotsuste täideviimise; sündmuste uurimise; maakondades vägede majutamise ja väeosade kubermangu läbimise korraldamise; toiduainete ja loomatoidu ning koormate maismaal ja veeteedel vedamise; turuhindade ja kõrtside joogitakside kohta (1852-1866).

Nim 13
Kubermanguvalitsuse ja tema allasutuste ametnike isiklikud toimikud (1798-1917) ning teenistuslehed (1807-1878) ja teenistuskäigu sissekannete raamatud (1860-1915).

Nim 14
Politseivalve: Siseministeeriumi ringkirjad politseivalve korraldamise kohta (1908-1917). Toimikud politsei urjadnikute ametikohtade moodustamise, maakondade politseivalve ülalpidamise, politseivalve hobuste, relvade ja mundritega varustamise, maakondade politseivalve rühmade ettevalmistuse ja seisukorra kohta; politseivalvele toetuste ja autasude andmise; politseivalve rühmade dislokatsiooni; ratsapolitseivalve asutamise; politsei urjadnikute kooli jaoks õpiku väljaandmise ja kursuste korraldamise; maakondade miilitsa asutamise, koosseisude ja ülalpidamise jm kohta (1904-1917). Kuludokumentide registrid (1916-1917). Registratuurraamatud (1908-1917).

Seonduv aines

EAA f 4699 Kubermangukomissari ahiivis leidub ka ametlikult likvideeritud, kuid tegelikult kuni 1917. a oktoobrini iseseisvalt tegutsenud Eestimaa Kubermanguvalitsuse dokumente põhiliselt 1917. a-st.
Aruandlus ja kirjavahetus Venemaa siseministeeriumi arhiivis. VRAA. Fondid 1281, 1282, 1284, 1286, 1287, 1288 jt.

Seadused

ПСЗ I nr 14392 (07.11.1775), nr 15774 (03.07.1783), nr 15904 (15.01.1784), nr 17584 (28.10.1796); ПСЗ II nr 26269 (13.05.1852), nr 42180 (08.06.1865).
Ajutise Valitsuse seadus 30.03.1917. Eestimaa Kubermangu administratiiv- ja kohalike omavalitsusasutuste ajutise korralduse kohta ja rakendusmäärused. Собрание узаконений и распоряжении правительства 28.07.1917. N. 173.
Обзор Эстляндской Губернии за 1885-1914 (trükitud kubermangu aastaaruande statistilised lisad).
Vt ka Liivimaa Kubermanguvalitsus.

Kirjandus

Aine-, koha- ja isikunimede registrid.